Tam Tasdik

- Yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların denetimi.

- Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve kurumlar vergisi beyannamesinin YMM'lerimizce tasdik edilmesi.

- Denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hatalarının düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması.

- Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü.

- Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi.