PAGE_tam_tastik– Yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların denetimi.
– Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve kurumlar vergisi beyannamesinin YMM’lerimizce tasdik edilmesi.
– Denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hatalarının düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması.
– Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü.
– Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi.