Şirket Değerleme

ŞİRKET DEĞERLEME

Şirket değeri, şirketin varlıkları, organizasyon yapısı, bilgi ve donanımı, müşteri listesi, yönettiği ve sahip olduğu veriler ve insan gücüyle gelecekte yaratması beklenen nakit akımlarının analizi ile hesaplanır. Paranın zaman değeri nedeniyle beklenen nakit girişleri bugüne indirgenir. Diğer taraftan çeşitli yükümlülüklerden kaynaklı nakit çıkışları indirim olarak dikkate alınır ve böylece şirketin öz sermaye değerine ulaşılır.

 

 • Öncelikle şirketin katma değer yaratma gücü analiz edilir
 • İskonto taktir edilir. Genellikle sermaye maliyeti dikkate alınır.
 • Yaratılan katma değerin nakit akımlarına yansıması hesaplanır.
 • Nakit akımları iskonto oranıyla bugüne indirgenir.

 

Şirket değerine ulaştıran farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralanabilir:

 

 • Aktif bazlı yaklaşım
 • Piyasa değeri yaklaşımı
 • Gelir yaklaşımı

 

Farklı yaklaşımların türevi olarak şirket değerleme yöntemleri şöyle sıralanabilir:

 • İndirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer) yöntemi
 • Net aktif değeri yöntemi
 • Piyada değeri / Defter değeri yöntemi
 • Tasfiye değeri yöntemi
 • Yeniden yapma değeri yöntemi
 • İşleyen teşebbüs değeri yöntemi
 • Emsal değeri yöntemi
 • Ekspertiz değeri yöntemi
 • Amortize edilmiş yenileme değeri yöntemi
 • Temettü verimi yöntemi
 • Fiyat / Kazanç oranı yöntemi
 • Fiyat / Nakit akımları yöntemi
 • Piyasa kapitalizasyon oranı yöntemi
 • Defter değeri yöntemi
 • Menkul varlık fiyatlandırma modeli
 • Arbitraj fiyatlama modeli

 

Değerleme sırasında şirketin durumuna, verilerin yapısına ve değerlemenin amacına en uygun yöntem seçilerek uygulanır.