Kısmi Tasdik

Diğer Tasdik Hizmetlerimiz

- Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik İşlemleri

- Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ve Sermaye Artış Raporları

- Sermayeye Eklenecek İç Kaynakların Tespit Raporları (Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesine ait tasdik raporu, olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesine ait tasdik raporu, cari yıl karının sermayeye eklenmesine ait tasdik raporu).

- Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu

- Yatırım İndirimi İstisnası

- KDV İade ve Mahsup İşlemleri

- Kurumlar Vergisi İstisnaları

- Katma Değer Vergisi İade ve Tasdik Raporları

- Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporları (Ham petrol ve petrol ürünleri ile solvent, baz yağ ve madeni yağ ithal edecek akaryakıt ve LPG dağıtım şirketleri ile ithalatçı şirket ve kuruluşların ithalat talepleri ve bunların kullanımına ilişkin tasdik raporu)

- ARGE Harcamaları Tasdik Raporları

- Vakıflara vergi muafiyeti tanınması ile ilgili tasdik işlemleri

- Vakıfların vergi muafiyeti şartlarını koruduklarının ve mali tabloları ile kesin bütçelerinin tasdiki

- Net Aktif Vergisi hesaplaması ( Özel Amaçlı Rapor) ve mahsup işlemleri

- Tasfiye, Devir ve Birleşme Beyannameleri tasdik raporu

- Gümrük Beyannamesi Tasdiki

- Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işletmelerin verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki

- Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) istenen sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının ve mevcut sermayenin ödendiğinin tespiti raporu

- Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) istenen sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının ve mevcut sermayenin ödendiğinin tespiti raporu

- Radyo ve Televizyon Üst Kurul Payının tasdik edilmesi

- Bankalardan kredi alınırken istenen Hesap Durumu Belgesi, Bilanço ve Kar Zarar cetveli tasdik raporu

- KDV Desteği Raporu

- Yurtiçi fuar düzenleyen firmaların ödenmiş sermayelerinin tespiti

- KOSGEB'in bilgisayar yazılımı ve e-ticarete yönlendirme desteğinden faydalanmak için ibrazı gereken YMM onaylı fatura suretleri