100 Soruda E-Fatura & E-Defter

E-fatura mükelleflerinin 01.01.2016 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde de e-fatura uygulamasına geçmesi hakkında tebliğ yayınlandı. 454 Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı için 1/1/2016 tarihi itibariyle zorunluluk getirilmiştir.

E-Fatura uygulamasına başvuru zorunluluğu getirilen mükelleflerin belirlenmesinde madeni yağ lisansına sahip olanlar ile ÖTV (III) sayılı listede faaliyet gösteren firmalardan mal alan firmaların aynı sektörde faaliyet göstermeleri şartı aranmamaktadır. Bu firmalardan herhangi bir alışı yapılması e-faturaya geçmek için yeterlidir.
 

Vergi Usul Kanununun 230. Maddesine göre, kâğıt faturada vergi dairesinin adı bulunmak zorundadır. Aynı usul e-fatura için de geçerlidir.
Ancak e-faturada Teknik olarak vergi dairesi zorunlu alan olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle fatura GİB den geçip tarafınıza ulaşmış ise kabulü ve tahakkuk işlemlerinin yapılarak muhasebe kayıtlarına alınması gerekir. Ancak bu faturayı düzenleyen için Vergi Usul Kanunu ne gerektiriyorsa o işlem uygulanacaktır.

Portaldaki faturalarınızı (arşivleyerek) ve posta kutusu yanıtlarınızı bilgisayarınıza indirip elektronik ortamda saklamak zorundasınız. Faturaların XML halinde saklanması gerekmektedir. Bilgisayarınızda saklama ve e-arşiv konularında ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde ayrıntılı açıklama bulunuyor.

Aşağıda belirtilen iki durum için geçerli olmak üzere 2011 yılı bürüt satış hasılatı belirtilen hadlerin altında ise herhangi bir zorunluluğunuz doğmayacaktır. Ancak hem bu hadleri geçiyor ve hem de madeni yağ lisansına sahip firmalardan mal alıyorsanız veya gönderiyorsanız zorunluluk kapsamına girersiniz. Bu durum aynı şekilde ötv III listesinde yer alan mallar içinde geçerlidir.

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Sisteminizde yaşanacak kesintileri ve sebebini GİB Başkanlığına dilekçe ile bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca [email protected] adresine mail atmanız gerekmektedir.

397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilebilecektir. Bu mükellefler elektronik fatura uygulamasını sadece GİB portal yöntemiyle kullanabileceklerdir.

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na Adres: Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dış kapı / ANKARA adresine bildirmekle yükümlüdürler. Ancak kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.

Cevap verme süresi içinde cevap verilmeyen ticari faturalar yasal olarak kabul edilmiş sayılır.
 
Bu bilgi entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi için, sistemin arka planda sürekli çalışır durumda olmasını ifade etmektedir.
GİB-Portal yönteminde kullanıcı sisteme o an bağlı olmasa bile (bulunmamaktadır), portal arka planda 7/24 çalışır durumda olduğundan, gönderilen faturaların mümkündür.

E-Fatura uygulamasına başvuran mükelleflerimiz için üretilen mali mühürler vergi numarası bazında üretilmektedir.

GİB-Portal yöntemi için, eğer şubelerinizde fatura düzenliyorsanız mali mühür de ürettirmek zorundasınız. Şubeleriniz için aynı vergi numarası ile mali mühür üretebilirsiniz. Ancak e-Fatura portalına aynı anda giriş yapamazsınız, farklı zamanlarda giriş yapabilirsiniz. Entegrasyon ve özel entegrasyon yönteminde tek bir mali mührün sistem üzerinde şube ve merkeze ayrı ayrı hizmet verecek şekilde konumlandırılmış olması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu durumda tek bir mali mühür yeterli olabilir. Bu durumu yazılım sağlayıcınızla görüşün.

Entegrasyon ya da özel entegratör sistemini kullanıyorsanız mevcut durumda aynı fatura için birden fazla uygulama yanıtı dönebilirsiniz. Teknik olarak son gönderilen BAŞARILI cevap geçerlidir.

Yanıtın alıcısı ticari faturaya 8 günden sonra yanıt verdiyse TTK ‘nın ilgili hükümlerine istinaden gelen red yanıtına harici yollarla itiraz edebilirsiniz. Faturanın geç gönderilmesinden kaynaklanan mevzuatsal yükümlülükler, faturayı düzenleyen mükellefin sorumluluğundadır.

GİB-Portal yöntemi kullanıcılarına birden fazla uygulama yanıtı gönderilirse ilk yanıttan sonrakiler için "1195:1195 (Daha önce uygulama yanıtı gönderilmiş)" hatası alınmaktadır. Buna istinaden zarf durumu "1230 HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI(1195:1195 (Daha önce uygulama yanıtı gönderilmiş))" olmaktadır.

Entegrasyon ve özel entegrasyon kullanıcıları şu anda bu uygulamayı kullanamazlar. Gelir İdaresi Başkanlığı güncelleme yaparak entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcılarının da bu şekilde işlem yapmasına izin vermeden, kılavuz değişikliği yapılmadan bu şekilde bir uygulama yapılamaz.

E-Fatura uygulaması kapsamında ihraç kayıtlı fatura düzenleyebilirsiniz. Bunun için faturanızın not alanına tebliğe uygun gerekli açıklamaları yazabilirsiniz.
 

1) Faturayı göndermediyseniz:
a) GİB Portal yöntemini kullanıyorsanız;
- "Fatura Oluştur" bölümünden oluşturulmuş ve onaylanmış faturalar iptal edilememektedir. Onayladığınız ve göndermediğiniz (taslaklarda bulunan) faturanızı "Düzenle" düğmesi ile tekrar düzenleyebilirsiniz (Onayı gitmiş olur ve tekrar düzenlemeniz gerekir ya da iptal düğmesi ile iptal edebilirsiniz. Sonrasında bu faturayı da diğer faturalarınızla birlikte bilgisayarınızda saklamanız gerektiğinden, ilgili faturayı Arşiv menüsünden bilgisayarınıza indirip saklayabilirsiniz.). "Fatura Oluştur" bölümünden sıradaki fatura numarası ile fatura oluşturabilirsiniz.
- "Yükleme Araçları" bölümünden yüklenmiş faturaları iptal düğmesi ile iptal edebilirsiniz. Sonrasında (bu faturayı da diğer faturalarınızla birlikte bilgisayarınızda saklamanız gerektiğinden) ilgili faturayı Arşiv menüsünden bilgisayarınıza indirip saklayabilirsiniz. "Yükleme Araçları" bölümünden sıradaki fatura numarası ile fatura oluşturabilirsiniz.

b) Entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemlerinden birisini kullanıyorsanız;
Onayladığınız ve göndermediğiniz (taslaklarda bulunan) faturanızı sisteminizden silebilir ya da iptal edebilirsiniz, hiç oluşturulmamış gibi olur. Aynı fatura numarasını kullanarak yeni fatura oluşturabilirsiniz.

2) Faturayı gönderdiyseniz:
Gönderilmiş fatura üzerinde düzeltme işlemi yapılamayacağından alıcı mevzuat hükümlerine UYGUNSA iade faturası kesebilir.
Uygun olmayan bir durum için iade faturası kesimi incelemede sorun yaşamanıza sebep olabilir, ya da alıcı harici yollarla faturaya itiraz edebilir. İtiraz öncesinde fatura zarfının durumunun 1300 olduğunu gördüğünde (fatura geçerlilik kazandığından) gönderici bu faturayı kayıtlarında göstermelidir. İtirazın ardından gönderici faturayı kayıtlarından ters kayıtla çıkarmalıdır. Alıcı ise faturayı hiç kayıtlarına almadan itirazda bulunmalıdır.

Fatura zarfı GİB’e iletildi. Ancak fatura zarfının durumunu ilk sorguladığımızda ‘(1210) DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI(Could Message.:SocketTimeoutException invoking https’ ), daha sonraki sorgulamalarımızda ise ‘(1210) DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI(2001:ZARF ID SISTEMDE_MEVCUT)’ hatası aldık. Bu durumda ne yapabiliriz? ilk hatanın sebebi nedir?

1215 DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI.(2001:ZARF ID SISTEMDE_MEVCUT) durum kodunu alan zarfla ilgili olarak; Merkez tarafından bu zarf alıcının sistemine 2015.07.08 11:39:11'de gönderilmiştir. Bu ilk gönderimde alıcının web servisi zarfı alamadığını belirtmiş ve zarf durumu 1210 olmuştur.

Buna rağmen alıcının sistemi, alamadığını belirttiği bu zarfı sistemine almış! Merkez 1210 durumunda yaptığı üzere, bu zarfı (en fazla 3 kez daha) tekrar göndermeyi denemiş ancak alıcının web servisi her seferinde "2001:ZARF ID SISTEMDE_MEVCUT" şeklinde dönüş yapmıştır. Bunun üstüne zarfın nihai durumları 1215 olmuş ve ilgili faturalar alıcının bu işlemine istinaden geçersiz durumunu almıştır.

Gönderici 1215 durumuna göre işlem yapmalıdır.
Öncesinde alıcı sistemini düzeltmelidir. İlk gönderimde sisteminin neden zarfı alamadığını araştırmalı ve sistemine alamadığını belirttiği zarfları gerçekten sistemine almamalı ve son kullanıcıya göstermemelidir. Aksi takdirde bu durum tekrarlanabilir. Alıcıyı bu konuda uyarınız. (Alıcının aynı işlemi yaptığı, sistemine aldığı ancak durumu başarısız olan başka zarfları da olabilir.)

Firmamız KDV İadesi almaktadır. Alım yaptığımız firma e-fatura sistemindedir. .İlgili döneme ait firmamıza kesilmesi gereken e-fatura, karşı firma tarafından sehven kağıt fatura olarak kesilmiş ve kayıtlarımıza alınıp formlarda beyan edilmiştir. Karşı firma bu durumu nasıl düzeltmelidir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 4.4.2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 448 sayılı Tebliğ ile 421 sayılı tebliğin “5.4. Elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” Bölümünü 4.4.2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırdı.

Bu hükme göre, elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde, kâğıt fatura düzenleyen mükellefin bu faturası yok sayılmayacak, ancak Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uymadığı için;
• Birinci sınıf tüccarlar için 1.300-TL,
• İkinci sınıf tüccarlar için 660-TL,
Özel usulsüzlük cezası kesilecek, özel usulsüzlük cezası kesilen mükellef, idarece getirilen zorunluluğu yerine getirmez ise kendisine süre verilecek, bu süre içinde de zorunluluğu yerine getirmez ise özel usulsüzlük cezası bir kat artırımlı uygulanacaktır.
Bu durumda, kâğıt olarak kesilen faturanın iptali ve e-fatura olarak düzenlenmesi mi gerekiyor? Yoksa kağıt olarak kesilen fatura geçerli mi olacak?

4-4.4.2015 tarihinden önce düzenlenen kâğıt faturalar ile ilgili olarak yapılan KDV tarhiyatları hakkında ne yapılacak.

5-4.4.2015 tarihinden sonra düzenlenen kâğıt faturalar, KDV indirimi için geçerli kabul edilecek mi? Bu sorulara maliyeden bir açıklama gelmedi, ancak kağıt olarak düzenlenen faturanın elektronik ortamda düzenlenmiş gibi kabulü gerektiği düşünülmektedir.

13.05.2015 itibari ile şirketimiz limited şirketten A.Ş’ne dönüştü. Nevi değişikli sebebi ile unvanımız ve vergi numaramız değişti.Fakat E-fatura kullanıcısı olarak GİB nezdinde eski şirkete ait fatura portalımızın kapatılarak A.Ş. e-fatura portalımızın açılma işlemi 15.06.2015 tarihinde sonuçlandı. Bu nedenle Ltd.şti.'in e fatura portalına gönderilen faturaları A.Ş’nin e-fatura portalında göremiyoruz. Ne yapmalıyız.

Nev'i değişikliğinde vergi kimlik numarası da değişmektedir. E-Fatura sisteminde her vergi kimlik numarasına ait farklı bir portal hesabı bulunmaktadır.

Eski hesabınızı kapattırmadan önce tüm fatura ve uygulama yanıtlarınızı bilgisayarınıza indirmiş olmanız gerekmekteydi.

GİB-Portal yöntemini kullanıyorum. Arşivde bulunan 4. aya ait gönderdiğim bir faturanın yanında "Hata olduğu için fatura alıcıya iletilmeyecek" yazmaktadır. Fatura bizim ve gönderen firma tarafından 4. ayda beyannamede bildirilmiş durumda. Şu an vergi dairesi faturayı göremediğini söylediğinde biz bu durumu fark ettik. Geçmiş tarihli bu faturada nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

Zarfların (ve içerisindeki fatura/kabul-red yanıtlarının) alıcıya ulaşıp ulaşmadığını görebilen taraf GÖNDERİCİDİR. Göndericinin sorumluluğu gönderdiği zarfların durumlarının takibini (zarf durumunu sorgulayarak) yapmak, hata aldığı için gitmeyen zarfları varsa hata ayrıntısına göre işlem yapmaktır.

İlgili işlem tekrar gönderim gerektirirse, yeni zarfın durumu da benzer sorgulanmalıdır. Çünkü zarf gönderiminde hata alınabilmektedir. Hata alan zarflar alıcıya ulaşmaz -bazı hatalarda ulaşsa bile- zarfın içerisindeki faturalar/yanıtlar hata alındığı için geçersizdir ve hiç oluşturulmamış gibidir. Alıcının sorumluluğu ise sistemini 7-24 çalışır şekilde tutmaktır.

Bu durumu geç fark etmişsiniz. Ancak 4. dönemde GİB-Portal yöntemi kullanıcıları için "Tekrar Gönder" seçeneği bulunmamaktaydı. Bu nedenle bu durumu açıklayan (gönderici ve alıcı vergi kimlik numaralarını, fatura numarasını, zarf numarasını, fatura görüntüsünü içeren) bir dilekçeyi Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (33.Müdürlük) Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine elden, posta veya kargo yoluyla gönderiniz. HEM ALICI HEM DE GÖNDERİCİ bu şekilde dilekçelerini göndermelidir. İki dilekçenin de aslı olmadan işlem yapılmayacaktır.

Dilekçelerinize istinaden işlem yapılarak faturanın mevcut bilgileriyle (aynı içerik ve fatura numarası) tekrar gönderilmeye çalışılması denenebilir.

Bu sorun Tekrar gönderimin olduğu dönemde ise zarfın yine hata alma durumu mevcuttur. Eğer alıcının sistemi açıksa ve bu zarfa hata vermezse fatura alıcıya ulaşacaktır. Ardından vergi dairesi tekrar sorguladığında bu faturayı görebilecektir.

Bir inceleme durumunda faturanın GİB'e geliş zamanı (ilk kestiğiniz zaman) ve alıcıya iletim zamanı (dilekçenize istinaden yapılan tekrar gönderim zamanı) görülebilmektedir. Bu nedenle olası bir durumda sorumluluk mükellefe aittir.

ÖNEMLİ: Bu durum GİB-Portal yöntemini kullanan göndericiler için ve fatura zarfının Zarf Bazında Listeleme ekranında olmadığı durumda gerçekleştirilebilir.

- Gönderici fatura zarfını Zarf Bazında Listeleme ekranında görünüyorsa dilekçe ile ilgili işlemleri yapmadan, GİB Portalında yer alan e-fatura formu 2614 ve 12957 numaralı soruların cevabına göre işlem yapmalıdır.

- Gönderici entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemini kullanıyorsa dilekçe ile ilgili işlemleri yapmadan 2614 numaralı sorunun cevabına göre işlem yapmalıdır.

NOT: Gönderici hata almış zarftaki faturayı beyan etmiş ancak alıcı beyan etmemişse, dilekçe gönderilmemelidir. Gönderici beyanlarından geçersiz olan bu faturayı çıkartmalıdır. Teknik olarak sıradaki fatura numarası ile aynı faturayı oluşturup göndermesi mümkün olmakla birlikte mevzuatsal yükümlülükler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.

http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html adresindeki Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde vergi kimlik numaraları neden bulunmuyor?
E-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcıların vergi kimlik numaralarına nasıl ulaşabilirim?

http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html internet adresi üzerinden e-fatura sistemi kullanıcılarının unvanlarına ulaşabilirsiniz. Vergi kimlik numaraları ÖZEL BİLGİ olduğu ve bu sayfa dışarıya açık olduğu için kişilerin bu ekranda vergi kimlik numaralarını görmesine izin verilmemiştir.

Fatura gönderimi amacıyla kullanıcıların unvan, vergi kimlik numaraları, etiket tanımları (alias) ve sisteme kayıt tarihlerine ulaşmak isterseniz kullanıcı hesaplarınız aktive edildikten sonra;

- Eğer portal kullanıcısı iseniz kullanıcı hesabınızda Araçlar menüsünde “Sisteme Kayıtlılar” kısmından görüntüleyebilirsiniz. (Birden fazla sayfa bulunmaktadır.) Kayıtlı Kullanıcılar XML ya da CSV formatlarında indirilebilir ve VKN ile birlikte görüntülenebilir. (CSV uzantılı dosyayı Microsoft Excel programı ile açabilirsiniz.) Ancak bu durumda listenin güncelliğini kontrol etmeniz, fatura göndermeden önce listeyi indirip bakmanız gerekmektedir. Çünkü listedeki kullanıcılara ait bilgiler (firma etiketleri de) sürekli güncellenmektedir.

- Eğer entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemini kullanıyorsanız Gelir İdaresi Başkanlığına bağlantı kurduğunuz “https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp [^]” adresindeki listeyi görüntüleyebilirsiniz (Test ortamındaki kayıtlı kullanıcı listesi için: https://merkeztest.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp [^]). Kayıtlı Kullanıcılar XML ya da CSV formatlarında indirilebilir ve VKN ile birlikte görüntülenebilir.

454 Nolu VUK Tebliği ile 2014 brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, e-defter ve e-fatura zorunluluğu getirildi.

Bizim 2014 yılı brüt satış hasılatımız 10 Milyon TL'nin üzerinde yani bu durumda tebliğe göre 01/01/2016 tarihinden itibaren e-fatura ve e-deftere geçiyoruz.

Yıl sonuna kadar Mali Mühürü alıp ve diğer ön hazırlıklarımızı da yaparak 01/01/2016 tarihinde e defter ve e faturaya geçmek istiyoruz. Ancak mali mühür için başvurduğunuz anda yani 01/01/2016 tarihinden önce e fatura mükellefi olacağımız söyleniyor, bu Doğru mu?

E-Fatura başvuru sırasında mali mühür talep edebilir ya da edilmeyebilir(daha önce alınmışsa).

- Mali mühür talep edilirse mali mühür teslim bildirimi KamuSM tarafından yapıldıktan 1 gün sonra GİB-Portali otomatik olarak açılır ve başvuruda bildirilmiş olan e-posta adresine portalin açılmış olduğuna dair bilgi e-postası gönderilir.

- Mali mühür talep edilmezse ve daha önce mali mühür teslim bildirimi KamuSM tarafından yapmışsa, GİB-Portali otomatik olarak açılır ve başvuruda bildirilmiş olan e-posta adresine portalin açılmış olduğuna dair bilgi e-postası gönderilir.

Ancak GİB idaresi "01.01.2016'da kullanmaya başlamak istiyorum" şeklinde bir seçeneği mükelleflere vermeyi düşünüyor.

Mükellef, 15.02.2014- 25.02.2014 tarih aralığında yapılan sorgu sonuçlarından adına düzenlenmiş ve posta kutusuna iletilen faturalara sistem yanıtı dönmesi gerektiği halde dönmediği idarece tespit edilmiştir. Belirtilen hatanın çok kez tekrarlanması durumunda mükellefin entegrasyon hesabınız kapatılmakta portal hesabı aktive edilmekte ve entegrasyon izniniz iptal edilmektedir. Ancak mükellef Sistemini düzenli olarak kontrol ettiği ve faturalar için sistem yanıtlarını döndüğünü söylemektedir. Mükellef, Sistemine düşmeyen faturalar için nasıl bir yol izleyecek?

Canlı ortama geçtiği andan itibaren faturalar alıcının sistemine düşmektedir.

- Alıcının sistemi kapalıysa alıcıya gönderilen zarfların durumu önce 1210-Doküman bulunan adrese gönderilemedi, (4. gönderimin) ardından 1215-Doküman gönderimi başarısız tekrar gönderme olur. 1215 durumundaki zarfların gönderici tarafından tekrar gönderilmesi gerekmektedir. GİB tekrar fatura/zarf gönderimi yapmamaktadır.

- Alıcının sistemi açıkken alıcı kendisine gelen zarfları işlerken hata bulursa GİB'e sistem yanıtı döndüğünde zarfların durumu 1230-hedeften sistem yanıtı başarısız olur. 1230 durumundaki zarfların gönderici tarafından tekrar gönderilmesi gerekmektedir. GİB tekrar fatura/zarf gönderimi yapmamaktadır.

- Alıcının sistemi açıkken kendisine gelen zarfları aldığında - bunu web servis yanıtı ile GİB'e bildirmiş - ancak sistem yanıtı dönmediğinde (zarfların durumu 1220 HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI ise) GİB'e hata mesajı dönmediği için zarfları alınmış olmaktadır. 1220 durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. Bu durumda alıcı zarfı sistemine aldığını bildirdiği için zarfı ve içerisindeki faturaları kendi sisteminde bulmalıdır. 1220 durumundaki zarfların tekrar gönderilmesi söz konusu değildir. Gönderici bu durumdaki zarfları tekrar gönderirse mükerrer gönderim olacaktır. GİB tekrar fatura/zarf gönderimi yapmamaktadır.

Zarflar 1220 durum kodundaysa, canlı ortama geçtikten sonra alıcının sistemi açık olduğu için bu faturalar alıcıya iletilmiştir. 1220 durumundaki faturalar sisteme gelmiştir. Alıcı sisteminde bunları bulmalı ve sistem yanıtı dönmelidir. Mevcut durumda alıcı faturaları almış sayılmaktadır. Ancak alıcının 48 saat içerisinde zarfın başarısız işlendiğine dair sistem yanıtı dönmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda zarf ve içerisindeki faturalar geçersiz hale düşmektedir.

GİB tarafından alıcıya başarıyla gönderilen ve alıcıdan zarfın alındığına dair başarılı yanıt alınan (1300 BASARIYLA TAMAMLANDI) ya da zarfın gönderim tarihinden itibaren 48 saat içerisinde alıcı tarafından olumsuz sistem yanıtı dönülmeyen (1220 HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI) zarfların içerisindeki faturalar alıcıya ulaşmış demektir. Alıcıya ulaşan bu faturalar (alıcı sisteminde bulamadığını söylese bile) geçerlidir.

1220 durumda gönderici alıcı ile görüşmeli ve alıcının sistem yanıtı dönmesi konusunda uyarmalıdır ki zarfın nihai durumu belli olsun ve buna göre faturanın geçerliliği bir an önce netleşsin.

Alınan zarfın imza doğrulamasında sorun var ancak zarf durumu 1220 durumunda kalmış ve 1230 durumuna çekilemiyorsa bu durumu yeni bir soru ile bildiriniz.

Gönderici GİB-Portal yöntemi kullanıcısıysa, 1220 durumundaki zarf için Zarf Bazında Listeleme ekranında "GİB Elektronik Fatura Merkezi zarfı ve içeriğindeki dokümanları alıcının posta kutusuna iletti. Alıcının posta kutusu Elektronik Fatura Merkezine zarfla ilgili henüz bir cevap göndermedi." bilgisi yer alır. Bu durumda gönderici zarfı arşive kaldırmamalıdır. Çünkü olur da zarf hatalı duruma düşerse (alıcının vereceği sistem yanıtına istinaden), Zarf Bazında Listeleme ekranında hatadan 24 saat sonra belirecek olan Tekrar Gönder düğmesi kullanılabilir. Ancak zarf arşive alındıktan sonra hata alırsa aynı fatura numarası ile tekrar gönderim yapılamaz.

Alıcı portal yöntemi kullanıcısıysa durumun incelenmesi için yeni bir soru bildirerek alıcının portal kullanıcısı olduğunu belirtmelidir.
Alıcı sistem yanıtı dönerken 1191 durum kodu ile hata alıyorsa, bu durumun üç sebebi olabilir.

1) Doğru zarfa doğru şekilde sistem yanıtı vermiyorsunuzdur. (yanlış referans ya da yanlış/ters etiket -13533 numaralı soruya bakılabilir- kullanıyor olabilirsiniz)

2) Zarf alındıktan sonra gönderici ya da alıcının etiket bilgisi değişmiş olabilir.

3) 48 saatten sonra başarısız sistem yanıtı dönmeye çalışıyorsunuzdur. 48 saatten sonra dönülen sistem yanıtları eğer başarısız dönülürse sistem buna hata verir. (Başarılı dönülürse zarfın durumu merkez tarafından 1300 yapılır.) (07.01.2015 tarihli duyuru)

4) Daha önce sistem yanıtı verilmiş bir zarfa ikinci bir sistem yanıtı verilmeye çalışılıyordur. Bir zarfa birden fazla sistem yanıtı dönülemez. İkinci kez (ve daha sonraki denemelerde) sistem yanıtı verilmeye çalışıldığında bu hata verilir.

5) Göndericinin etiket bilgisi değiştiyse yeni etikete yapılan gönderimde de bu hata alınır. Çünkü sistem yanıtında kontrol gönderilen ilk zarftaki etiketlere istinaden yapılmaktadır.

6) Sisteminize gelen ancak sisteminizin alamadığını belirttiği, 1210 ya da 1215 durumundaki bir zarfa sistem yanıtı verilmeye çalışılıyordur. İlk beş durumda 1220 durumundaki zarftaki fatura geçerlidir, başarılı sistem yanıtı dönülmüş gibidir. 1220 durum koduyla ilgili olarak GİB sitesinde 5390 numaralı sorunun cevabına bakılmalıdır.

7) Madde ile ilgili olarak, fatura ya da uygulama yanıtının alıcısı faturayı ya da uygulama yanıtını kabul etmek istemiyorsa sistem yanıtı dönemeyeceğinden fatura ya da uygulama yanıtına harici yollarla itiraz etmeli ve ardından karşı tarafa bilgi vermelidir.

Alıcı sistem yanıtı döndüğünden eminse sistemini düzeltmelidir.

1220 durum kodundaki faturalar alıcının web servis uç noktasına ulaştığı için alıcıya ulaşmış durumdadır. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından 2. kez gönderilmemesi gerekmektedir.

Alıcı zarfları sisteminde bulamıyorsa gönderici ile görüşüp zarfların içerisindeki faturaların (ya da kabul/red uygulama yanıtlarının) XML'lerini (pdf, kağıt çıktısı vs. geçersizdir. Geçerli hali GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML'idir.) göndericiden alıp sistemine kaydedebilir. Ancak bu iletimden sonra alıcının sistemi fatura zarfı için başarısız sistem yanıtı üretip gönderirse fatura zarfının durumu 1230 olacak ve içerisindeki fatura geçersiz olacaktır. 1220 durumundaki (1230'a dönmemiş) faturalar GİB üzerinden hata almadan geçtiği ve alıcı tarafından da hata dönülmediği için geçerlidir. (Alıcı zarf numaralarını biliyor ancak gönderici bilgisini ve gönderim zamanını bilmiyorsa, Soru Bildir alanından yeni bir soru bildirip söz konusu zarf numaralarını belirtirse gönderici bilgilerini GİB bildirebilecektir.)
 

GİB Portalinde arşivlenecek fatura sayısı ve fatura arşivleme süresi ile ilgili sınır bulunmamaktadır. Ancak 6 aydan önce gönderilen ve gelen fatura ve yanıtlar portalden silinmektedir ("6 aydan eski faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız sistemden kaldırılacaktır. Lütfen verilerinizi kendi bilgisayarınıza indirip saklamaya özen gösteriniz!" uyarısını portalinizde görebilirsiniz.). Faturaları ve posta kutusu yanıtlarını saklamak mükellefin kendi sorumluluğundadır. Faturaların Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl boyunca saklanması zorunluluğu da göz önüne alınarak bilgisayara indirilmesi muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından kolaylık sağlayacaktır.

Tüm yöntemlerde (GİB-Portal, Entegrasyon, Özel Entegrasyon) faturaları saklamak mükellefin kendi sorumluluğundadır. Arşivlemede GİB için önemli olan faturanın XML belgesidir. Çünkü bu, geçerli halidir. Bunun yanında faturaya ait zarf numarasının da bilinmesi ileride bir anlaşmazlık olduğunda araştırmayı kolaylaştıracağı için saklanabilir. Bunun dışında faturayı nasıl saklayacağınıza GİB karışmamaktadır.

Portalde arşivleme yaptığınızda arşivlediğiniz faturaları "indir" seçeneği ile bilgisayarınıza indirip saklamalısınız. Portalde arşive alıp indirmediğiniz faturaların saklanma yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığının sorumluluğunda değildir. Gelir İdaresi Başkanlığı faturalarınızı GİB sunucularında saklamayı taahhüt etmemektedir. Olası bir durumda faturanızı sistemde bulamadığınız takdirde GİB sorumlu tutulamaz.

İleride istenmeyen durumlar oluşmaması için faturalarınızı kendi bilgisayarınıza indirip yedekleme/saklama yapınız.
E-Faturanın pdf hali, kağıt çıktısı, e-posta ile gönderilmesi, "Aslı Gibidir" yazılması vs. geçersizdir. Geçerli hali GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML'idir.

Bazı faturalar Zarf Bazında Listeleme ekranında yer alırken Fatura Bazında Listeleme ekranında yok. Bu durumda kabul/red işlemi yapamıyorum.
Öncelikle manuel olarak portal üzerinden fatura kesiyorum, E FATURA oluşturuyorum ama taslaklarda görünmüyor. 4 fatura numarası atmadı. 5.defa oluşturabildim. Aradaki 4 fatura numarası yok oldu.

Onayladığım fakat müşteriye göndermediğim fatura kayboldu. Bunları bulamadım.


GİB Portal yöntemini kullanıyorsanız, 6 aydan önce gönderilen ve gelen fatura ve yanıtlar portalden silinmektedir. Bugün - 6 ay arasındaki zamana ait faturalar kaybolmaz. Taslaklarda ya da diğer ekranlarda farklı tarih aralıklarında bulunuyor olabilir ("6 aydan eski faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız sistemden kaldırılacaktır. Lütfen verilerinizi kendi bilgisayarınıza indirip saklamaya özen gösteriniz!" uyarısını portalinizde görebilirsiniz.)
Faturalar;

1) Zarfın alınma/gönderilme zamanına göre şu ekranda listelenir:
    - Zarf Bazında Listeleme

2) Faturanın üzerinde yazan tarihe göre şu ekranlarda listelenir:
    - Taslaklarda,
    - Fatura Bazında Listeleme,
    - Arşiv,
    - Yüklenmiş Faturalar

Tarih aralığını değiştirdiğinizde (genişlettiğinizde) bu faturaları görebilirsiniz. Tüm ekranları kontrol ediniz.

3 aydan önce tarafınıza ulaşmış olan faturalar Zarf ve Fatura Bazında Listeleme ekranlarından kaldırılarak otomatik olarak Arşiv menüsüne aktarılmaktadır.

Zarf bazında listeleme ekranında gördüğünüz tarih fatura tarihi değildir. Bu nedenle fatura tarihi zarf tarihinden farklıysa zarf ve fatura aynı tarih aralığında görünmez. Fatura tarihini tam olarak görebilmek için zarfın içindeki faturayı açıp fatura tarihine bakınız. Faturayı fatura bazında listeleme ekranında bu tarihi içeren aralıkta bulabilirsiniz. (birden fazla sayfaya bakmanız gerekebilir.)

Tüm ekranları tarih aralığının başlangıcını örneğin 2013 tarihine çekip (listeden seçmenize izin vermediği durumda tarihi yazıyla yazınız.) arattığınızda hala göremezseniz Yeniden Aç düğmesi ile bu soruyu tekrar açıp vergi kimlik numaranızı ve bulmaya çalıştığınız fatura numaralarını yazınız.

3 aydan daha eski bir tarihe kesilmiş bir fatura bugün tarafınıza gönderilmişse (teknik olarak bir engel bulunmamaktadır ancak mevzuat hükümleri geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.), geldiği gün Zarf Bazında Listeleme ekranında görüntülenebilir, ancak Fatura Bazında Listeleme ekranında fatura tarihine göre sorgulama yapıldığında görüntülenebilir ve cevap verilebilir (tarih aralığını geriye çekmek istediğinizde 'Bu tarih ... tarihinden sonra olmalıdır' şeklinde uyarı verir ya da seçimli alanı pasif gösterirse KLAVYE KULLANARAK YAZINIZ, ardından 'Sorgula' düğmesine basınız). Bu şekilde bu faturalara cevap verebilirsiniz.

Zarfların (ve içerisindeki faturaların ya da kabul/red yanıtlarının) alıcıya ulaşıp ulaşmadığını görebilen taraf GÖNDERİCİDİR. Göndericinin sorumluluğu gönderdiği zarfların durumlarının takibini (zarf durumunu sorgulayarak) yapmak, hata aldığı için gitmeyen zarfları varsa hata ayrıntısına göre işlem yapmaktır. İlgili işlem tekrar gönderim gerektirirse, yeni zarfın durumu da benzer şekilde sorgulanmalıdır. Çünkü zarf gönderiminde hata alınabilmektedir. Hata alan zarflar alıcıya ulaşmaz -bazı hatalarda ulaşsa bile- zarfın içerisindeki faturalar/yanıtlar hata alındığı için geçersizdir ve hiç oluşturulmamış gibidir. Alıcının sorumluluğu ise sistemini 7/24 çalışır şekilde tutmaktır.

GİB gönderici ve alıcı arasında aracıdır. Gönderdiği zarfın durumunun takibini yapmak göndericinin sorumluluğundadır.

Fatura numarasındaki üç haneli birim koddan sonraki müteselsil numaranın ilk dört hanesi faturanın düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmesinden dolayı, Fatura tarihi 2015 ise HER YÖNTEMDE fatura numarası XXX2015000000001 şeklinde başlayarak birer birer artarak devam etmelidir.

Müşterimize kesmiş olduğumuz faturanın not bölümüne ilgili açıklama olan ''3065 sayılı KDV Kan. hükm. İstinaden kdv den muaftır'' yazısını yazmadan fatura kestik ve gönderdik, acaba bu faturanın çıktısını alıp üzerine ilgili 3065 kaşesini basarak ihraç kayıtlı olarak işleme alınabilir mi?

Bu şekilde göndermiş olduğunuz fatura hatalı bir faturadır. E-faturanın çıktısının herhangi bir mali değeri olmadığından çıktısı üzerinde herhangi bir işlem yapmanız mümkün değildir. Hatalı olarak gönderilen faturayı ticari fatura ise karşı taraf reddetmeli temel faturaysa harici yollarla itiraz etmelidir. Bunun üzerine yeni bir fatura düzenlenerek açıklama alanına red veya itiraz edilen faturanın tarih ve numarasını içerecek şekilde açıklama yapılarak işlem yapılmalıdır.

20/06/2015 tarih ve 454 nolu VUK genel tebliğinde 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir ibaresi bulunmaktadır. E-fatura kullanmak zorunda olmayan mükellefler İhracat yaptıkları için e-faturaya geçmek durumunda kalmayacaklar mı?

Bu düzenleme tamamen e-fatura uygulamasında olan mükellefler için geçerli olan bir düzenleme mi?

BR> "e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden," ifadesinden de anlaşılabileceği gibi e-faturaya geçme şartlarını taşımanız ve ihracat faturası düzenlemeniz halinde 1/1/2016 tarihi itibariyle e-fatura kesmeniz gerekmektedir.

Yasal olarak paramız kuruşa kadar olduğu için sistem de buna göre düzenlenmiştir. Genel toplamlarda (KDV toplam, ödenecek tutar, genel matrah) en düşük birim kuruşa kadar kullanılabilir. Bununla birlikte portal üzerinde birim fiyat için virgülden sonra 8 haneye kadar işlem yapılabilmektedir.

0 KDV'li OLMAYAN bir fatura kesilirken tax amount değerinin virgülden sonra 0,00XX şeklinde olması durumunda sayı 0,00'a yuvarlanmamalı, 0,01'e yuvarlanmalıdır. Aksi takdirde sistem vergi muafiyet sebebi isteyecektir.

Toptancı olarak çalışan firmamız perakende mağazası olan bir firma iş yapmakta olup ikimizde e-fatura mükellefiyiz. Firmanın perakende mağazasından alışveriş yaptık kâğıt fatura kesti bu doğru bir uygulamamıdır? Taramıza e-fatura düzenlemek zorunda değil mi?

Kayıtlı kullanıcılar listesinde yer alan firmalar birbirlerine elektronik fatura düzenlemek zorundadır.

Tedarikçilerden aldığımız ürünlerin iskonto fiyat farkını satış faturasından kesmemize rağmen GİB portala ''iade'' olarak aktarıyor. Müşteri de bu şekilde kabul etmiyor. Ne yapmamız gerekir?

Portalde SATIŞ olarak seçilen ve oluşturulan faturanın İADE ‘ye dönüşmesi durumu bulunmamaktadır. İki durum olabilir:

    - Faturanızı portalden oluşturuyorsanız; portalde SATIŞ ve İADE şeklinde iki seçenek bulunmaktadır. Satışı seçtiğiniz halde farenin ortasında bulunan tekerleği yukarı/aşağı hareket ettirdiğinizde seçenek değişmiş olabilir. Bu durumda faturayı hatalı olarak oluşturan taraf siz sizsiniz demektir.

    - Faturanızı harici programla oluşturuyorsanız; harici program faturanızdaki bu geçeneği yanlış işaretliyor olabilirsiniz.

Faturanız yanlış oluşturulduysa ve göndermediyseniz bunu iptal faturası olarak arşive ve kayıtlarınıza alınız.

Fatura gönderilmiş ve alıcısına zarf hata almadan, başarıyla ulaşmışsa, fatura üzerinden değişiklik yapmak mümkün olmayacağından;

    - Temel faturaysa alıcı harici yollarla (noter, kep vs.) faturaya itiraz edebilir.

    - Ticari faturaysa alıcı red cevabı verebilir.

Ardından gönderici doğru şekilde faturayı oluşturup göndermelidir. Bu faturanın Not alanına daha önce gönderilmiş ve işlenmemiş olan hatalı faturanın zarf ve fatura numarasını ve faturanın yeniden kesiliş sebebi yazılmalıdır. (İncelemede durumun açıklanabilmesi için)

Edindiğimiz mali mühürün yedekleme amaçlı olarak bir klonunu tutabilir miyiz? Neticede elektronik cihazlar, bozulma/kırılma/kayıp durumunda tekrar elimize geçme süresi uzarsa fatura kesememe durumu söz konusu olacak. Bu durumda nasıl tedbir almalıyız?

Mali Mühürün yedeklemesi yapılamamaktadır, yeni bir Mali Mühür edinebilirsiniz. Bu durumla ilgili olarak KamuSM sayfasından (https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go [^]) online başvuru yaparak yeni bir Mali Mühür alabilirsiniz.

Her iki Mali Mührü aktif olarak kullanabilirsiniz, ancak aynı anda GİB-Portaline giriş yapamazsınız. Farklı zamanlarda portala giriş yapabilirsiniz.

Mali mühür sağlayıcınız GİB olmadığından bu konuyu KamuSM ‘ye danışınız.

E-Fatura sisteminde yedek mali mühür de aslı gibi, aynı şekilde kullanılabilir.

Fatura oluştururken tarihi yanlışlıkla 2014 seçmişim. Onaylamadan göndermeden fark ettim düzelttim fakat fatura numarası 2014000000001 olarak kaldı düzelmiyor. Fatura tarihi 2015 oldu fakat fatura no değişmedi. Faturayı iptal mi edeyim.

Fatura oluşturulduktan sonra içeriği değiştirilebiliyor. Ancak fatura numarası değiştirilemiyor. Bu nedenle faturayı bu numara ile göndermek istemezseniz (fatura numarası - tarih müteselsilliğini sağlamadaki sorumluluk göndericiye aittir) İPTAL düğmesi ile fatura iptal edip doğru şekilde fatura düzenleyebilirsiniz. İptal edilen faturanın da gönderilen-gelen faturalarla birlikte bilgisayarınızdaki arşivinizde saklanması gerekmektedir.

E-fatura ve e-defter mükellefi bir firma unvan değişikliği yaptığında KamuSM sayfasında yer alan;

A) Mali Mühür Sertifikası ve e-Fatura Uygulamasına başvurmak için, www.gib.gov.tr adresinden başvuru linkine tıklanır ya da mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanları doldurarak başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden başvurduğunuzda hem e-Fatura hem de Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olacaksınız.

B) E-Defter uygulamasında kullanılacak Mali Mühür Sertifikasına başvurmak için, mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanları doldurarak başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olacaksınız. E-Defter Uygulama başvurusu ayrıca GİB üzerinden yapılmalıdır.” Maddelerinden hangisine göre işlem tesis etmelidir. Sadece yeni Mali Mühür Sertifikası başvurması (b maddesi) yeterli olacak mıdır? Yoksa en baştan e-fatura uygulaması ve mali mühür başvurusu mu (a maddesi) yapılmalıdır?


Sadece mali mühür başvurusu için (b) maddesini uygulayabilirsiniz.

e-Faturaya ek eklemenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu sistem FATURA iletimi için oluşturulmuştur.

Ek eklemek teknik olarak mümkün olduğu halde, dosya boyutu fatura boyutuna göre kat kat artacağı için (eksiz hali 150 kb olan bir dosyanın ekli hali onlarca/yüzlerde mb olabilir.) bu durum veri aktarımını olumsuz etkiler ve sorun yaşanabilir.

Ayrıca karşıdaki kişinin eki görüntülemek için dönüştürücü bir program kullanması gerekebilir (ekli dosyayı fatura XML'inden ayrıştırmak için).

Bu sistemi sadece fatura gönderimi için kullanınız, faturanızla birlikte ek göndermeyiniz (kâğıt fatura gönderiminde de elektronik ortamda doküman gönderimi yapamamaktaydınız).

EPDK lisansına sahip olan benzin istasyonları (2002 tarihinden önce alınan ) bayilik lisansının da olması nedeniyle brüt satışlarının 10 milyonu geçmesi halinde e- fatura kapsamına giriyor mu?

Bayilik lisansına sahip olup olmamasına bakmadan bütün mükellefler 454 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğdeki şartları taşıyorsa uygulamaya dâhil olmak zorundadır. Dolayısıyla 2014 yılında 10 milyon brüt satış hasılatını geçen tüm mükelleflerin e-fatura, e-defter uygulamalarını kullanmak zorundadır.

454 sıra numaralı VUK Genel Tebliğ kapsamında Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin kapsamına 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler de dâhil edilmiştir. Bu kapsamda gerçek kişi mükelleflerin 2014 hesap döneminde 10 milyon TL brüt satış hasılatını aşmaları durumunda e-fatura ve e-defter kapsamında olup olmayacakları tereddüt uyandırmıştır. Çünkü 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’ nin “4. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma “başlıklı bölümünde “ başlangıç olarak, anonim ve limited şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsamında e-Fatura gönderme ve/veya almasına izin verilmesi uygun görülmüştür. Gerçek kişilerin ise e-Fatura Uygulaması bünyesinde e-Fatura göndermeleri ve almaları (Tebliğin 8 inci bölümünde yer alan istisna hariç olmak üzere) mümkün bulunmamaktadır “ denilmektedir. Bu durumda 2014 yılında brüt satış hasılatı 10 milyon Lirayı aşan gerçek kişilerin 01.01.2016 itibariyle e-defter ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu var mıdır?

416 Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliğinde, 397 Sıra Nolu Tebliğde yer alan gerçek kişilerle ilgili istisnada değişiklik yapılmış olmaktadır. Dolayısıyla 2014 yılı faaliyeti 10 milyon brüt satış hasılatını geçen gerçek kişiler de e-fatura uygulamasına dâhil olmak zorundadır.

Faturamı müşteriye gönderdim, ancak 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” hatası aldım. Faturam müşteriye ulaşmadı. Aynı faturayı tekrar göndermek istediğimde 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” hatası alıyorum. Bu hatalar ne anlama geliyor? Bu durumda ne yapmalıyım?

Gönderilen fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen durum kodlarını almaktadır:

    - Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime gönderir.

    - Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Burada zarfın durumu 1000 “ZARF KUYRUGA EKLENDI” olur.

    - Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu 1100 “ZARF ISLENIYOR” olmaktadır.

    - Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum kodları 1100 ile 1200 arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa (içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir) zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki aşamaya geçilmez. Hata kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait (hata alındıktan 24 saat sonra ekrana gelecek olan) TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Bu konuda VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.)

    - Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir.

    - Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.

    - Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. 1163 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir.

    - Gönderim sırasında alıcının sistemine erişilememesi gibi bir durum oluşması halinde zarf 1210 “DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI” durum kodunu alır. Bu durum alıcının sistemine erişilemediği için olmaktadır. Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır. - Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu 1215 “DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI” durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Bu konuda VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır). 1215 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir. Alıcı sistemini düzeltmediği takdirde bu durum bu şekilde devam edecektir. Ardından alıcı sistemini düzeltmemiş olursa gönderici tekrar gönderimde bulunduğunda bir 4 gönderimlik süreç daha başlayacaktır. 1215 durum kodu alınmasından önce gönderici birimin bu zarftaki faturaların herhangi birini yeni bir zarf ile tekrar göndermeyi denemesi halinde yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. Bu nedenle 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300'e dönmesini beklenmeli ve öncesinde aynı faturanın tekrar gönderimi yapılmamalıdır. 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura veya ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gerekiyorsa tüm fatura numaralarınızı ve ETTN numaralarınızı gözden geçiriniz. Daha önce gönderdiğiniz faturayı/faturaları tekrar göndermeyeceğinizden, daha önce göndermediğiniz faturayı/faturaları yeniden zarflayıp göndermeyi deneyiniz.).

    - Merkez birimin tekrar gönderim denemelerinden birinin başarılı olması halinde merkezdeki zarfın durumu kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.

    - Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olur.

Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar gönderilmelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır ( VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Burada alıcı tarafından hata verilmiştir ve zarf içerisindeki faturalar geçersiz olmuştur.

GİB Portal kullanıcılarının arşive kaldırdıkları faturalar tekrar gönderilememektedir. Bu durumda yeni fatura ID'si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Arşive kaldırılan ticari faturalara kabul / ret cevabı verilememektedir. Süresi içerisinde cevap verilmeyen ticari faturalar kanuna göre kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu nedenle faturanızla işiniz tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirmeye özen gösteriniz.

Zarfın durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olmasına rağmen alıcı faturayı göremediğini iddia ediyorsa bile zarf alıcının sistemine başarıyla iletilmiş ve alıcı zarfı başarıyla işlediğini GİB'e bildirmiştir. Bu nedenle zarftaki faturalar geçerlidir.

1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. Bu konuda alıcı ile görüşünüz. Alıcı zarfı sistemine aldığını bildirdiği için zarfı ve içerisindeki faturaları kendi sisteminde bulmalıdır. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından 2. kez gönderilmemesi gerekmektedir.

1210 durum kodu alındıysa zarfla ilgili en fazla 4 gönderim yapılmaktadır. İlki göndericinin gönderip GİB'den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır. Tekrar gönderim zamanları 06 ve 18'dadır. Bunlardan hangisi ilk gönderim zamanına yakınsa, o saatten başlanır. Örneğin;

Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 2014.02.21 Saat 14 civarı ise,
2. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı
3. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı
4. gönderim: 2014.02.22 Saat 18 civarı.

Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 2014.02.21 Saat 02 civarı ise,
2. gönderim: 2014.02.21 Saat 06 civarı
3. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı
4. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı

Bir zarfın durum kodu 1215 ve durum açıklaması "Merkez Tarafından otomatik olarak 1215 yapıldı xxx" ise bu şu anlama gelir: Zarf alıcısına iletilmeye çalışıldığında alıcının web servisi bu zarfı alamamış. Ardından zarfın durumu 1210 olmuş. 2. ya da daha sonraki denemelerden birisinde bir sorun oluşmuş ve tekrar gönderim yapılamamış. Zarfın 1210 durumunda kalması göndericinin aynı faturayı tekrar göndermesine engel olacağından Merkez faturanın ilk gönderiminden 3 gün sonra 1210'da kalmış olan bu zarfı tespit edip otomatik olarak durumunu 1215'e çekmiş ki gönderici bu faturayı yeni bir zarfla tekrar gönderebilsin. Zarf durumunda "Merkez Tarafından otomatik olarak 1215 yapıldı xxx" yazsa da alıcı bu zarfı ilk gönderim anında alamamış demektir. Bu durumda gönderici yukarıdaki 1215 durumu ile ilgili bilgilere göre işlem yapmalıdır.

1181 (VKN/TCKN,ETİKETBİLGİSİ) ikilisine ait adres bilgisi bulunamadı şeklindeki hatada zarfın içerisindeki faturalar alıcıya ulaşmamıştır. Bu nedenle ilgili kontroller yapılarak doğru şekilde tekrar fatura gönderilmesi gerekmektedir.

Portal üzerinden fatura gönderme işleri için Java V1.6 kullanıyoruz. Aynı PC'de portal üzerinden indirdiğimiz e-Fatura Görüntüleme (JNLP) kullanmak istediğimizde, faturanın sadece XML görüntüsünü elde ediyoruz. Belge görüntüsünde hiçbir bilgi görünmüyor. Bu sorunu nasıl aşabiliriz?

Bilgisayarda iki Java yüklüyse fatura onaylamada sorun yaşanabilmektedir. Java 1.6’yı kaldırıp 1.7'yi kurabilirsiniz.

03.04.2015 Tarihinde Ltd şirketten A.Ş. ye dönüşüm yaptık. Mali mühür başvurumuzu yaptık ve bilgilendirme dilekçemizi gelir idaresine gönderdik. 15 gün süre zarfında eski unvan adına gelen faturaları ve eski şirketten kesmiş olduğumuz faturaları anonim şirkete mi muhasebeleştireceğiz.

Nevi değişikliğinde;
"Başkanlık tarafından eski hesapları kapatılarak, yeni hesapları aktive edilecektir." durumu ile ilgili olarak nev'i değişikliğe giden firma mali mührü kendisine teslim edildikten SONRA;

    1- GİB-Portal yöntemini kullanıyorsa;
    - Eski hesabına ait fatura ve yanıtlarını bilgisayarına indirmelidir.
    - GİB Forum sitesine durumu, eski ve yeni vergi kimlik numaralarını içeren bir soru bildirmelidir.
    - Sonrasında eski portali kapatılarak yeni hesabı açılacaktır.

    2- Entegrasyon yöntemini kullanıyorsa;
     - GİB Forum sitesine durumu, eski ve yeni vergi kimlik numaralarını içeren bir soru bildirmelidir.
    - Ardından yeni hesabının açılabilmesi için yönlendirme yapılacaktır.

     3- Özel entegrasyon yöntemini kullanıyorsa;
    - Aksi belirtilmedikçe bir özel entegratör firmanın hesabını kapatırsa sonrasında firmanın GİB-Portali açılır. Nev'i değişikliklerinde firmanın eski vkn'ye ait portalinin açılmaması ya da açıldıysa kapatılması için GİB'le iletişime geçmesi gerekmektedir (GİB Forum sitesine durumu, eski ve yeni vergi kimlik numaralarını içeren bir soru bildirerek). Bu nedenle özel entegrat eski hesabı kapatır kapatmaz GİB’e bilgi veriniz ki portalınızın açılması engellensin. Aksi takdirde GİB-Portaliniz açılır ve buraya, eski unvanlı ve vkn'li hesaba faturalar gelebilir. Aynı anda iki vkn'ye ait hesap açık olmamalıdır. Özel Entegratörünüz yeni vergi kimlik numaranızla e-fatura hesabınızı açacaktır.

Bir akaryakıt firmasından benzin alındı. Bunun karşılığında şirket aracımızın plakası bulunan yazar kasa pompa fişi verdiler. Ancak biz ve akaryakıt firması e-fatura mükellefidir. Bu durumda bize verilen yazar kasa fişi e-fatura yerine geçer mi? Yoksa fişi iptal ettirip e-fatura göndermelerini mi sağlamalıyız?

Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Uygulamada mevzuatta bir değişiklik meydana getirmemiştir.

Yasal sınır üzerinde fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sınır altında yazar kasa fişi kesilebilir. Yazar kasa fişi fatura olmadığı için e-fatura olarak gönderilme zorunluluğu yok. Fakat mükelleflerin fatura istemeleri halinde herhangi bir sınırlamaya gerek kalmadan elektronik fatura kesilmesi zorunludur.

68 Sıra Nolu 3100 sayılı Ödeme Kaydedici Cihazlar Kanunu Genel Tebliğinde yer alan "akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi "fatura yerine geçen belge" olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür." hükmüne istinaden fatura (e- fatura) taleplerini dikkate almıyoruz. Ancak bazı e- fatura müşterilerimiz başka istasyonlardan yazarkasa fişleri için de e- fatura aldıklarını söyleyerek bizden ısrarla e-fatura talep etmektedirler. Bu hususta ne yapmalıyız.

Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Uygulamada mevzuatta bir değişiklik meydana getirmemiştir.
Yasal sınır üzerinde fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sınır altında yazar kasa fişi kesilebilir.
Yazar kasa fişi fatura olmadığı için e-fatura olarak gönderilme zorunluluğu yok. fakat mükelleflerin fatura istemeleri halinde herhangi bir sınırlamaya gerek kalmadan elektronik fatura kesilmesi zorunludur.

Seri takip ederken 1 - 2 -3 nolu faturalar 05/12/2014’ e, 4-5-6 nolu faturalar ayın 02/12/2014’üne ve 7-8-9 nolu faturalar ise 10/12/2014 tarihine kesilmiş, geri tarihli düzenlenen faturalar yeni tarihli (temel fatura ) olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde yanlış tarihli kesilen faturalar nasıl düzeltilebilir.

E-Fatura uygulamasında geriye dönük fatura düzenlenmesi teknik olarak mümkündür. Ancak Vergi Usul Kanununun fatura nizamına ilişkin usul ve esasları gereğince faturalar sıra numarası dahilinde müteselsil olmak zorundadır.

E-fatura yeni bir belge türü değildir, kağıt fatura ile aynı yasal yükümlülüklere tabidir. Yanlışlıkla yapılmış bu işlem için kağıt faturada uygulanan işlem e-fatura için de uygulanmaktadır.

Firmamız ve hizmet aldığımız firma e- fatura mükellefidir.
Karşı firma tarafımıza e- fatura kesmesi gerekirken kâğıt ortamında fatura düzenlemiş bulunmaktadır. Bu faturayı muhasebe kayıtlarımıza işledik. Karşı firma GİB portalını kullanmaktadır. Karşı firma 4.aya dönüp kâğıt olarak düzenlediği faturayı, e- fatura ortamında Portaldan tarafımıza kesebilir mi?


Teknik olarak GİB portalinde geriye dönük fatura kesimi söz konusu olabilir. Ancak fatura serisi konusunda kısıtlama bulunmaktadır. Buna göre, eğer fatura serisi tutuyorsa aynı fatura serisinden kesim yapılabilir. Ancak bu durumda da fatura numarası uyuşmayabilir (fatura numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir ve birer birer artırılır).
Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları için fatura seri ve sıra numarası kullanılan yazılım tarafından belirlenmektedir ve daha geniş seçenekler uygulanabilmektedir.
Ancak her durumda mevzuatsal yükümlülükler geçerlidir olup mükellefin sorumluluğundadır.

Mevcut portaldaki arşivimizden bilgisayarımıza E-fatura xml. formatında indirilmektedir. Ancak açtığımızda kodlu görünmektedir. Bunu normal portaldaki gibi görüntüleyememekteyiz. Bu şekilde arşivlememizde bir sakınca var mıdır? Bu faturalar elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerektiğinden ibraz edilmesi istenildiğinde bu şekilde cd ye yükleyerek teslim etmemizin geçerliliği var mıdır?

Faturalarınızı xml formatında ve elektronik imzalı/mali mühürlü saklamak zorunda olup ibrazınızı da bu şekilde yapacaksınız. Sisteminize indirdiğiniz faturalarınızı www.efatura.gov.tr adresinden e-belge görüntüleyiciyi indirerek görüntüleyip doğrulayabilirsiniz.

Bir kamu kuruluşunda çalışmaktayım. Bir belge kapanış işlemi ile ilgili olarak; firmaların kağıt olarak ibraz ettikleri faturalarını xml formatında e-fatura olarak ibraz etmelerinin söz konusu olması nedeniyle bu şekilde verilecek e-faturaların doğrulanması için (firma, fatura id, tutar vs. doğrulaması) sunulan bir web servisi olup olmadığını öğrenmek istiyorum.

E-Fatura sisteminde E-Faturanın kâğıt çıktısı, e-posta ile gönderilmesi, "Aslı Gibidir" yazılması vs. geçersizdir. Geçerli hali GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML'idir. Faturanın (e-fatura sisteminde olmayanlar tarafından) sorgulanması ve GİB üzerinden geçip geçmediğinin kontrolü ancak fatura XML’i üzerinden yapılabilir. Bu işlemi yapabilmek için işletmelerden elektronik faturanın görüntüsünü değil, XML’ini almanız gerekir. Ayrıca bir web servis bulunmamaktadır.

http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html [^] adresinde yer alan bağlantıdan E-Fatura Görüntüleyici programını indirebilirsiniz. Programı kullanabilmeniz için bilgisayarınızda Java 1.7 sürümü yüklü olmalıdır.
Programın kullanılışı şu şekildedir:

     - İndirilen “EFatura Goruntuleyici.jnlp” dosyasına tıklanarak E-Fatura görüntüleyici açılır.

     - “Aç” düğmesine tıklanarak işletmeden alınan fatura XML’i açılır. (dosya uzantısı .zip değil, xml olmalıdır.)

     - Fatura açıldıktan sonra “Sorgula” düğmesine basılır.

     - Sorgulama sonucunda “İlgili fatura GİB sisteminden geçmiş ve alıcıya ulaştırılmıştır” yazıyorsa fatura GİB’den başarıyla geçmiştir. (Faturaya alıcı tarafından red cevabı verilmiş ya da harici yollarla faturaya itiraz edilmiş olabilir, bu bilgi E-Fatura Görüntüleyici ile görülememektedir.)

     - Sorgulama sonucunda “İlgili fatura GİB sisteminden geçmemiş ve alıcıya ulaştırılmamıştır” yazıyorsa fatura GİB’den başarıyla geçmemiştir. (Faturaya e-fatura sistemi üzerinden hiç gönderilmemiş ya da gönderilmiş ancak hata aldığı için geçersiz hale düşmüş Gönderici gönderdiği faturanın zarfının hata alıp almadığını kontrol etmelidir.) Bu durumda fatura geçersizdir.

Ancak E-Fatura Görüntüleyici ‘nin yeterli olmadığını düşündüğünüz durumlarda aşağıdaki bilgileri içeren bir sorunun GİB forum sitesine sorulması halinde aşağıdaki sorulara yönlendirileceksiniz:

     - Gönderici vergi kimlik numarası (gerçek kişi için TC kimlik numarası)
     - Alıcı vergi kimlik numarası (gerçek kişi için TC kimlik numarası)
     - Faturanın zarf numarası(zarf ID)
     - Faturanın fatura numarası

KOSGEB'den fuar desteği ödemesi için ilgili fuarın e-fatura çıktısını KOSGEB’e gönderdik, fakat fatura asıl olmadığı için destek ödemesi yapamıyoruz diye cevap veriyorlar, bu konuda ne yapmalıyız?

Bildiğiniz üzere E-Faturanın kâğıt çıktısı, e-posta ile gönderilmesi, "Aslı Gibidir" yazılması vs. geçersizdir. Geçerli hali GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML'idir.
Faturanızın XML halini USB, CD gibi bir aygıt ile ilgili birime götürünüz. Taraflar E-Fatura'nın geçerliliğini kontrol etmek için 45 numaralı sorunun cevabına göre işlem yapmalıdırlar.

Fatura senaryosu fatura XML'indeki "" alanına göre belirlenir.
Sorudaki zarftaki fatura XML’inde alan "TICARI FATURA “dır.
Entegrasyon yöntemini kullanan fatura alıcısının yazılımı, ticari olarak kesilen faturayı temel olarak gösteriyorsa ciddi bir yanlışlık vardır. Konunun yazılımcı ile görüşerek faturadaki bilginin gösterilmesini sağlamak gerekir.
Diğer taraftan;

     - Temel ya da ticari fatura gönderimi göndericiye bağlıdır ve bu tipi gönderici gönderim aşamasında belirlemektedir. GİB tarafında belirli bir tipte tanımlama durumu söz konusu değildir. Bu durum gönderim aşamasında belirlenir, sabit kalma koşulu bulunmamaktadır.

Portal sistemini kullanmaktayız.
Alıcıya daha önceden e-fatura ulaştırmama rağmen (adres defterine de tanımlamasını yapmıştım) fakat bu sefer ki faturada "zarf bazında listeleme" ekranında aşağıdaki hatayı almaktayım:
"GİB Elektronik Fatura Merkezi yanıtı geldi.
Elektronik Fatura Merkezi zarfta hata tespit etti.
Zarf alıcıya iletilmeyecek. Lütfen gelen hata mesajını inceleyip göndermek istediğiniz faturaları gözden geçiriniz. GİB'den gelen hata mesajı:
"Zarf Elektronik Fatura Merkezine iletildi. Elektronik Fatura Merkezi zarfı işlemeye başlamadı henüz."
Hata ayrıntısında ise şu yazmaktadır:
"ZARF KUYRUGA EKLENDI"
Bu aşamada ne yapmalıyım?


Bu uyarı Elektronik Fatura Merkezinde (GİB'de) sizin zarfınızdan önce başka zarfların sırada olduğunu, sırası geldiğinde sizin zarfınızın da işleme alınacağını belirtir. Bu bir bilgilendirmedir. Sistemde yoğunluk olduğunda mesajın değişme süresi uzayabilir.
Ancak yine de zarfın karşı tarafa iletildiğine dair bilgilendirme mesajını görmeniz gerekmektedir.
Bahsi geçen uyarıdan sonra zarf alıcıya gittiğinde alıcıdan kaynaklanan farklı bir hata ile karşılaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle faturanızı arşive kaldırmadan önce zarfın sorunsuz bir şekilde alıcısına ulaştığından emin olunuz.

Hatalarda Gönderici gönderdiği zarfın durumunu takip etmelidir. Portalde Gönderilen fatura zarflarıyla ilgili durumları Zarf Bazında Listeleme ve Fatura Bazında Listeleme ekranlarından takip edilmelidir. Portalde Kabul/Red Yanıtları için takip Gönderilen Posta Kutusu Yanıtları bölümünden yapılmalıdır.

Ekrandaki ilgili faturaya/yanıta ait zarfın durumunu "Zarf Durum Sorgula" düğmesi ile sorguladıktan sonra sayfayı "Sorgula" düğmesi ile yenileyiniz. Ardından hata mesajı bilgisi gelmiyorsa ve Durum sütununda "Posta Kutusu yanıtı geldi. Alıcının posta kutusu zarfı başarıyla teslim aldı." bilgisi yer alıyorsa zarfınız karşı tarafa ulaşmış demektir. Zarf başarıyla gitmişse (yani durumu 1300 BASARIYLA TAMAMLANDI ise) alıcının sistemi zarfı başarıyla almış ve işlemiş, bu bilgiyi de GİB'e bildirmiş demektir ve "Zarf Durum Sorgula", "Hata Ayrıntısı" ve "Tekrar Gönder" düğmeleri ekrana gelmeyecektir. Bu durum değişmeyecek ve hatalı duruma düşmeyecektir. Zarfın içindeki faturalar geçerlidir, buna göre işlem yapılabilir.

GİB’den gelen uyarıda hata mesajı veriyorsa;
     - Uyarıda "GİB'DEN GELEN HATA MESAJI" yazıyorsa sorun göndericidedir. Hatasız bir gönderim için faturalarınızı oluşturduktan sonra zarflayınız, daha sonra zarftan çıkarıp E-Fatura Görüntüleyicide açtıktan ve doğruladıktan sonra portale yükleyip gönderiniz.

"GİB'DEN GELEN HATA MESAJI" yazıyorsa fatura XML'ini oluşturan program faturayı/zarfı hatalı üretiyor olabilir. Bu durumda şu bilgileri içeren bir soruyu yeni bir soru olarak sorunuz: Gönderici vergi kimlik numarası (gerçek kişi için TC kimlik numarası), Alıcı vergi kimlik numarası (gerçek kişi için TC kimlik numarası),
     - Uyarıda "ALICI POSTA KUTUSUNDAN GELEN HATA MESAJI" yazıyorsa sorun alıcıdadır. Gönderici bu hata ile ilgili alıcıyı bilgilendirmeli, alıcı sorunu giderdikten sonra gönderici Tekrar Gönder düğmesini kullanarak aynı faturayı tekrar göndermeyi denemelidir.

(Zarf 1230 durum kodundaysa, portalinizde "ALICI POSTA KUTUSUNDAN GELEN HATA MESAJI" yazar, 1230 durumundaki parantez içerisindeki bilgi ise Hata Ayrıntısı kısmındaki bilgiye karşılık gelir.)
     - Zarfa ait Durum sütununda "GİB Elektronik Fatura Merkezi yanıtı geldi. Elektronik Fatura Merkezi zarfı kabul etti. GİB Elektronik Fatura Merkezi zarfı ve içeriğindeki dokümanları alıcının posta kutusuna iletti. Alıcının posta kutusu Elektronik Fatura Merkezine zarfla ilgili henüz bir cevap göndermedi." yazıyorsa alıcının sistemi zarfı almış demektir. Ancak zarfı işleyebilip işleyemediğine dair GİB'e göndermesi gereken sistem yanıtını ("Zarfı sorunsuz bir şekilde işledim " ya da "Zarfı işlerken şu hatayı buldum" bilgisini) göndermemiştir. Bu durumda zarfın durumu 1220 HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI'dir. Hata bulduğunu belirtmediği için bu zarfın içindeki faturalar da geçerlidir (alıcı sisteminde bulamadığını iddia ediyorsa bile). Ancak 1220 durumu alıcının vereceği sistem yanıtına göre birkaç gün içerisinde değişip başarılı duruma ya da başarısız duruma düşebilir. Bu nedenle "Posta Kutusu yanıtı geldi. Alıcının posta kutusu zarfı başarıyla teslim aldı." bilgisini görmeyi beklemenizde fayda bulunmaktadır. 48 saat boyunca 1220 durumundaki bilgi değişmezse başarılı olarak kabul edilebilir. Bu durumda faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından tekrar gönderilmemelidir. Hata varsa, ilgili zarfa ait "Hata Ayrıntısı" düğmesine tıklayınız.

Sisteminizdeki kesinti ve bakım çalışmalarının oluştuğu tarihleri (gerekçe, firma vkn, unvan bilgileri vs.) belirten dilekçenizi GİB Başkanlığına posta yoluyla iletiniz. Adres: Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (33.Müdürlük) Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA (posta veya kargo yoluyla)
İmzalı kaşeli şeklini e-posta ile [email protected] adresine de gönderiniz.

421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 5.2. Maddesine göre Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç iş günü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz ifadesi yer almaktadır.

Elinizde olmayan sebeplerden ötürü meydana gelen durumlarda da en kısa sürede bildirimde bulunmanızda gerekmektedir.

E-Fatura görüntüleyici ile görüntülenemeyen ve doğrulanamayan faturalar gönderici tarafından hatalı oluşturmuştur. Portal (yükleme modülü), Entegrasyon ve Özel entegrasyon yöntemi ile oluşturulan faturalarda hatasız bir gönderim için göndericinin faturaları oluşturduktan sonra zarflayıp, daha sonra zarftan çıkarıp E-Fatura Görüntüleyicide açtıktan ve doğruladıktan sonra göndermesi gerekmektedir. Faturaların görüntülenememe sebebini göndericinin faturayı oluşturduğu programın yazılımcıları ile görüşmesi gerekmektedir. Olası sebeplerden bazıları;
     - Faturada kullanılan logonun boyutunun (60 KB'den) büyük olması olabilir. (Portalde bu fatura görüntülenemez)
     - XSLT'si olmayabilir.
     - XSLT'si hatalı olabilir.

Fatura TİCARİ faturaysa fatura bazında listeleme ekranından faturayı reddedebilir, göndericinin yukarıdaki paragraftaki bilgiler ışığında işlem yaparak yeniden fatura göndermesini talep edebilirsiniz.

Faturaların sistemde E-Fatura Görüntüleyici programında ibraz edilebilir bir şekilde saklanması gerekmektedir. Bu nedenle ilgili fatura TEMEL faturaysa ve alıcı portal kullanıcısıysa faturayı portaldeki arşivden bilgisayara indirip XML içeriğine bakabilir. Fatura indirildikten sonra E-Fatura Görüntüleyicinin Java 1.7 sürümü ile açılmalıdır. İlgili zarftaki faturalarınız E-Fatura Görüntüleyicinin Java 1.7 sürümü ile görüntülenmeye çalışılırken ekteki gibi uyarı alınmaktadır. "Varsayılan Xslt ile Göster" seçeneği seçilmelidir.

     - Fatura görüntülenebiliyorsa bu faturayı işleme alınmalıdır.

     - Fatura görüntülenemiyorsa alıcının bu faturaya (fatura XML'indeki fatura numarasını kullanarak) harici yollarla itiraz etmesi ve sonucunu karşı tarafa bildirmesi gerekmektedir. Daha sonra gönderici faturayı doğru şekilde görüntülenecek şekilde tekrar göndermelidir. (Mevzuatsal yükümlülükler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.)

Faturaların ibrazında iki tarafın da sorun yaşamaması için bu işlem gereklidir. Alıcı faturaya harici yollarla itiraz etmeden gönderici tekrar gönderimde bulunursa MÜKERRER gönderim olacaktır.

Göndericiyi bu konuda uyarmalısınız. Çünkü bu durum devam ederse göndericiden gelen hiçbir faturayı portalde görüntüleyemezsiniz. Göndericinin bu sorunu gidermesi gerekmektedir.

Gönderici kendi sisteminde faturasını sorunsuzca görüntüleyebiliyor olabilir ancak faturanın GİB portalinde görüntülenebilmesi için logo boyutunun 60 kb'ı geçmemesi gerekmektedir.

Göndericinin diğer kullanıcılara gönderdiği zarflarda da aynı sorun olabilir. Gönderici bu durumu düzeltmediği takdirde gönderdiği faturaların alıcılar tarafından görüntülenmesinde sıkıntı yaşanacaktır.

E-Faturanın kağıt çıktısı, e-posta ile gönderilmesi, "Aslı Gibidir" yazılması vs. geçersizdir. Geçerli hali GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML'idir.

Belirli periyotlarda Gönderici GIB olan bozuk şema yapısına sahip zarflar geliyor.
(Test Planı 7.c. Maddesi).

Zarfa ait sistem yanıtını oluşturuyoruz fakat gönderim sürecinde sorunlar yaşıyoruz.
Zarfın alıcısı GIB olunca "gönderici birim yetkisi yok." hatası alıyoruz. Portal test hesabına gönderince Mevcut olmayan zarfa ait cevap diyor.
Bu GİB’den gelen sorunlu zarfların cevabını hangi adrese göndermemiz gerekiyor?


Gönderim etiketi GIB doğrudur. "gönderici birim yetkisi yok." hatası almanız normal bir durumdur. Bu durumu 7b-7c testlerinde hata gibi algılamayınız. Entegrasyon test kılavuzunda yazdığı gibi test gereği böyle olması gerekmektedir.
Sisteminizin açık olup olmadığını ve hataları bulup bulmadığını kontrol etmek amacıyla gönderilen deneme zarflarında bu durum normaldir. Benzer işlemi test ortamında da 7c testinde yaptıktan sonra, canlı ortamda da uygulamaya devam etmeniz gerekmektedir.

Sisteme Kayıtlılar menüsünde "VKN" sütununun başlığına bir kere tıkladığınızda sıralama artık "Unvanı/Adı Soyadı" sütununa göre değil, VKN (ve TCKN) sütununa göre yapılmış olur.
İsterseniz "CSV İndir" düğmesini kullanarak indirme işlemi yaptıktan sonra tek sayfada excel sütununa göre de sıralama yapabilirsiniz.

Entegrasyon testlerinin tamamlayıp uygulamadan entegrasyon yöntemi ile yaralanan mükellefler kayıtlı kullanıcıların listesine https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp [^] adresinden ulaşabilirler. Entegrasyon yönteminden yararlanmayan mükellefler bu adresten kayıtlı kullanıcılara ulaşamazlar.

Gönderici birim performans testlerinde 10 zarf 100 fatura gönderiminde her testimizde 5 dk. 30 sn içerisinde GİB'e ulaşmakta dolayısıyla 10 zarf 100 fatura testini başarısız olarak görmektedir. Bu konuda ne yapmalıyız?

Zarfların birinin bitmesini bekleyerek diğerini daha sonra gönderiyorsanız bu şekilde işlem yapmayınız. Tüm zarfları aynı anda gönderiniz. Ayrıca network hızınızı artırmayı deneyebilirsiniz.

Alıcılar kesilmiş olan faturaları onaylamak için son günü bekleyip son gün red ettikleri durumda irsaliye tarihi ile fatura tarihi arasında 7 günlük süre aşılmış olmaktadır. Ya da 1 kaç saat süre kalmaktadır. Veya araya bir kaç fatura kesilmiş olacaktır. (örneğin 01.01.2014 tarihine kesilmiş olan fatura 07.01.2014 tarihinde red edilsin ve faturanın seri numarası GIB20140.....1 olsun, daha sonra araya GİB2014...2-3-4 kesilmiş olsun red edilen faturayı 01.01.2014 tarihine 7 günlük süre aşılmadan geriye dönük olarak GIB2014...5 numara ile kesmek mümkün mü? Kesilirse yaptırımı nedir?)

Red edilen faturalar muhasebe kayıtlarından silinip yeni kesilen fatura mı kayıt yapılması lazım veya ters kayıt yapılarak düzeltmek mi lazım. Ters kayıt yapılarak düzeltilmesi durumunda KDV, BA, BS boyutu ne olacak?


e-Faturadan entegrasyon ya da özel entegratör yöntemi ile yararlanan mükellefler, birden fazla seride fatura oluşturabilmektedir. Ancak portal yöntemini kullanan mükelleflerin böyle bir imkânı bulunmamaktadır. Ancak bahsettiğiniz gibi bir durumun olması halinde yeni tarihli bir fatura düzenleyip faturanın not/açıklama alanına gerekli açıklama yazılabilir. Beyan ederken ise eğer dönem atlama gibi bir durum olursa, gelirin ait olduğu aya kaydedilerek beyan edilmesi uygun olacaktır. Usulsüzlükler vergi usul kanununda düzenlenmiş olup, düzenleyeceğiniz e-Faturanın durumu kâğıt faturada olduğu gibidir.
Reddedilen fatura yok hükmünde olduğu için muhasebe kayıtlarına alınmaması, alınmış ise muhasebe standartlarına uygun olarak kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir.

E-fatura kullanımına geçtiğimizde e-fatura kullanıcısı olmayan müşterilerimize kağıt fatura düzenlerken yine fatura baskısını noter veya matbaadan yaptırmamız gerekiyor mu yoksa faturayı kendi sistemimizde üretip yazdırmamız yeterli olacak mı?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan müşterilerinize kâğıt ortamda fatura düzenlemeye devam edeceksiniz. Bu nedenle faturalarınızı anlaşmalı matbaalara bastırmak ya da noterlere tasdik ettirme zorunluluğunuz devam etmektedir.

e-fatura sistemine geçişten sonra e-fatura kapsamında olmayan müşterilerimize koçandan kesmeye devam edeceğiz diye biliyorum. Ancak koçan kestiğimiz faturanın numarası örneğin 001252 iken bir sonraki fatura kesimi eğer e- fatura mükellefi olmuş bir müşteriye aitse kesilecek e-faturada ki fatura numarası ne olmalı? 001253 diye mi devam edeceğiz yoksa portal üzerinde 00000001 şeklinde başlayıp devam edeceğiz ya da portalın bize vereceği herhangi bir sıralamadan mı devam edeceğiz?

Elektronik fatura keserken verilen fatura numarası kağıt koçanda verdiğiniz fatura numarasından bağımsızdır. Bu nedenle kağıt fatura numarasını elektronik faturada devam ettiremezsiniz. Portalda fatura düzenliyorsanız portal GİB ile başlayan fatura numarasını verir.

VKN/TCKN alanına alıcının vergi kimlik numarası girildiğinde, UNVANI kısmına alıcının unvanının tam olarak girilmesi gerekmektedir.
GİB-Portal yöntemi kullanıcıları için, ALICI ARA alanı önceden Adres Defterine kaydedilen müşteri bilgilerini otomatik olarak getirmekte kullanılmaktadır. Alıcı ile yapılan kısaltmanın en az ilk üç harfinin girilmesi halinde ekranda ilgili alıcılar listelenecektir.

Gib portal üzerinden Ticari fatura senaryosunda İade tipinde faturalar oluşturularak gönderilebilmektedir. Gönderilen bu faturaların durumu "Alıcı faturaya henüz bir cevap vermedi." seklinde izlenmektedir. İade tipinde ticari fatura senaryosu ile gönderilen bu faturalara alıcının kabul ya da red iade yanıtı göndermesi gerekir mi?

İade faturası ticari fatura senaryosu kapsamında gönderilirse dahi kabul veya red uygulama yanıtları gönderilmez.
İade faturasına itiraz harici yollarla yapılır.

Eğer e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıysanız ve uygulamayı kullanmaya başladıysanız, "www.efatura.gov.tr" internet adresimizde yayınlanan Kayıtlı Kullanıcılar listesinde unvanı bulunan mükelleflere sadece elektronik fatura düzenleyebilirsiniz. Eğer fatura düzenleyeceğiniz firma söz konusu listede yayınlanmamış bir mükellef ise kağıt fatura düzenlemeye devam etmelisiniz.

e-Fatura uygulama yöntemlerinden hangisini kullanacağınız tamamen sizin firmanız için hangisinin en uygun olduğuna dair vereceğiniz kararla belirlenir. Bu bakımdan faturalama yoğunluğu az olan mükelleflerimiz için "www.efatura.gov.tr" internet adresinden "GİB Portal" yöntemi hizmete sunulmuş olup mükelleflerimiz bu yöntemin kullanımı için herhangi bir ücret ödememektedirler.

2015 Ocak başında e-deftere başvurmayı atlamış olan firma, başvurusunu ve mali mührünü Mayıs ayında tamamlamıştır. Bu firma ilk 4 ayın defterlerini yükleyebilir mi? Herhangi bir sorun olur mu? Herhangi bir cezası var mıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) adına “Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine e-Deftere başvurunuzun gecikme nedenini açıklayan firma yetkililerince imzalanıp kaşelenmiş bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. Dilekçe de e- deftere başvuru zorunluluğunuzun olup olmadığını belirterek, dilekçe ekine de uyumlu yazılım firmasıyla anlaştığınız tarihi gösterecek (sözleşme, fatura gibi) belgelerin bir örneğini eklemeniz gerekmektedir.

25.06.2015 tarihinde kullanmış olduğumuz mali mührümüz arızalandı ve kullanılamaz hale geldi,/
25/06/2015 tarihinde yeni kart başvurusunda bulunup 26/06/2015 tarihinde ödemesini gerçekleştirdik,
Yeni mali mührümüz TUBİTAK tarafından 30/06/2015 tarihinde kuryeye verildi bu sebeple 2015/03 dönemine ait e-defterimizi gönderemiyoruz.


Berat yükleme dönemini geçirdiğiniz döneme ait beratları e-Defter uygulamasına giriş yaparak yükleyebilmenizin önünde teknik olarak bir engel bulunmamaktadır. Beratları e-Defter uygulamasına giriş yaparak göndermeniz gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunundaki defter ile ilgili hükümler uygulanır.

Hesap dönemi içerisinde şubeli yapıdan şubesiz yapıya ya da şubesiz yapıdan şubeli yapıya geçiş yapılamaz. İzleyen hesap döneminde şubeli/şubesiz yapıya geçiş için değişiklik yapılabilir.

Belge numarası veremediğimiz fişlerde belge numarası kısmına yevmiye numarası vermekteyiz, fakat aylık işlemler sonunda fiş sıralama yaptığımızda doğal olarak yevmiye numaraları değişmektedir. Bu nedenle sıralama sonrası belge no kısmındaki numara güncel yevmiye numarası ile uyuşmamaktadır. Bu durum e-defter kapsamında problem yaratır mı?

e-Defterde yevmiye madde numaralandırması hesap dönemi başında 1 den başlamalı ve tarih sırasıyla müteselsil bir şekilde hesap dönemi sonuna kadar ilerlemelidir. Yevmiye madde numaralandırmasını mevzuata ve e-defterde ki kurallara uygun bir şekilde yapmalısınız.

Mart ayı beratında e defterimizde oluşan bir hata sebebiyle 01.03.2015-19.03.2015 itibarı ile yükleme yapılabilmiş, 20.03.2015-31.03.2015 itibarı ile gönderilememişti. Şu anda hatalarımızı giderdik defterimizin tamamını mı yoksa kalan bölümünü mü (20.03.2015-31.03.2015) yeniden göndermeliyiz.

Başarısız olan kısmını yüklemelisiniz. Başarılı olan kısmını zaten tekrar yükleyemezsiniz, hata alırsınız.

Şubat ayı defterlerini oluştururken sehven aynı dosya iki kere oluşturulmuş fakat tek dosya GİB'e gönderilmiştir. Dosya iki kere oluştuğu için Mart ayı defteri yükleme esnasında sıra numarası atlayarak 4 Nolu dosyayı oluşturmuştur. Bu durum kanuni açıdan sorun teşkil eder mi? Düzeltme yapmamız gerekir mi?

Vergi Usul Kanunundaki kâğıt fatura için geçerli olan işlemler burada da geçerlidir.

Müteselsilliğe dikkat ediniz.

Şirketimize aynı kargo firmasınca kesilen faturaları tek yevmiye kaydında işlememizin e defter açısından sakıncası var mıdır?

Ayrıca şirket müşteri temsilcilerimiz masraflılarını bir icmal halinde altında giderleri fiş, fatura yer alacak şekilde masraf formu düzenleyerek kaşeli imzalı geliyor. Bizde bunları sisteme işlerken numara verip öyle işliyoruz. e -defter açısından bir sakınca doğurur mu?


Masraf listesine ilişkin açıklamalar www.edefter.gov.tr internet sitesinde yer alan Uygulama Kılavuzunda ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Ancak Faturaların mutlaka ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi gerekmektedir.

Normalde bankaların hazır formattaki bordrolarını bizler doldurup, karşılıklı olarak kaşe imza atılıyor.

Bu durumda teslim bordrolarına kendiniz bir numara veriniz ve diğer teslim bordroları ile aralarında müteselsil olacak şekilde numaralandırmayı ilerletiniz. Elektronik defterlerinize teslim bordrosunun kaydını yaparken de belge numarası olarak verdiğiniz numarayı yazınız.

Banka kayıtlarımızı bankanın ekstrasından işliyoruz ve ekstralarda dekont numarası bulunmamakta, referans numarası yer almaktadır. Banka kayıtlarında dekont numarası yerine referans numarası yazılabilir mi? Çok fazla banka hareketimiz olduğu için bankadan her işlem için dekont mu çıkartmaya çalışmalıyız, bankalar dekont numaralı ekstrelerinin olmadığını söylüyor.

Banka ekstresine ilişkin kısım ise aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Bankaya ait işlemlerde muhasebe kaydına esas belge dekont olmaktadır. Dekontların e-Defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması “dekont” olarak kaydı yapılır ve dekontun numara ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak dekont üzerinde belge numarası-tarihi yok ise, kullanılan muhasebe programının söz konusu işleme vermiş olduğu tarih ve numara, belge numarası ve tarihi olarak yazılabilir.

Eğer bankaya ait işlemler dekont bazında tek tek muhasebeleştirilemiyorsa, bu banka işlemleri günlük olarak, banka adına göre ayrıştırmak koşuluyla, her bir bankadan yapılan işlemler birer muhasebe fişinde işlenebilir. e-Defterde bu kayda esas belge olarak muhasebe fişi gösterilebilir. Bu muhasebe fişi e-defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Muhasebe Fişi” olarak kaydı yapılır ve fişin numarası ve tarihi girilir."

İlgili ayda faturalar işlenip ve KDV beyannamesinde olması gerektiği gibi beyan edilmiştir. Kullandığımız programdan mı bilmiyorum bir şekilde bazı faturalar silinmiş ve silinen faturalar kayıtlarda olmadan e- defter ilgili ay onaylanmıştır. Bunu 20 gün sonra fark ettim. Ne yapmam gerekiyor?

Onayının alındığı söylenen beratın dönemi, henüz yasal gönderim süreleri dâhilindeyse, durumu anlatan bir dilekçe ile GİB Başkanlığına (Maliye Bakanlığı Ek hizmet Binası, Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16) başvurup beratın silinmesi talep edilebilir. Ancak bu yaşanan durumun neden olduğunu, gerekirse uyumlu yazılım firmanızla görüşerek, dilekçenizde belirtmelisiniz. Eğer eksiklik olduğunu söylediğiniz dönemin, yasal gönderim süresi (yani takip eden 3 aylık süre) geçtiyse bu şekilde silme talep edemiyorsunuz. Ancak bildirim/beyannamede değişikliklerinizi yaparak, bir sonraki ayın defterlerine faturalarınızı kaydedebilirsiniz.

İlgili ayda faturalar işlenip ve KDV beyannamesinde olması gerektiği gibi beyan edilmiştir. Kullandığımız programdan mı bilmiyorum bir şekilde bazı faturalar silinmiş ve silinen faturalar kayıtlarda olmadan e- defter ilgili ay onaylanmıştır. Bunu 20 gün sonra fark ettim. Ne yapmam gerekiyor?

Onayının alındığı söylenen beratın dönemi, henüz yasal gönderim süreleri dâhilindeyse, durumu anlatan bir dilekçe ile GİB Başkanlığına (Maliye Bakanlığı Ek hizmet Binası, Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16) başvurup beratın silinmesi talep edilebilir. Ancak bu yaşanan durumun neden olduğunu, gerekirse uyumlu yazılım firmanızla görüşerek, dilekçenizde belirtmelisiniz. Eğer eksiklik olduğunu söylediğiniz dönemin, yasal gönderim süresi (yani takip eden 3 aylık süre) geçtiyse bu şekilde silme talep edemiyorsunuz. Ancak bildirim/beyannamede değişikliklerinizi yaparak, bir sonraki ayın defterlerine faturalarınızı kaydedebilirsiniz.

Şube bazında e-defter kullanıldığında her şube için yevmiye madde numarası ayrı mı olacak? e-deftere geçiş tarihinden itibaren her işyeri için yevmiye madde numarası işyeri bazında 1' den mi başlayacak? Ya da yevmiye numarası işyerine bakılmaksızın mı yapılacak?

Eğer şubeli defter tutmanız gerekiyorsa, bu durumda her şube kendi içinde bir firma gibi düşünülerek, her birinde yevmiye madde numarası (xbrl karşılığı entrynumbercounter), satır numarası(xbrl karşılığı linenumber), defter kontrol numarası (xbrl karşılığı uniqueid) 1'den başlatılarak hesap dönemi sonuna kadar müteselsil devam ettirilir.
Ayrıca Elektronik deftere ilk geçiş tarihinizde (ister hesap dönemi başı, ister hesap dönemi içi olsun) oluşturacağınız defterlerin her birinde yevmiye madde numarası, satır numarası ve defter kontrol numarası yine 1'den başlatılmalıdır.

Diyelim ki Elektronik deftere geçişi yaptınız, Gelir İdaresi Başkanlığına herhangi bir aya ait beratta gönderdiniz; ancak uyumlu yazılım firmanızı bir sonraki ay için değiştirmeye karar verdiniz, bu durumda en son Başkanlığımıza beratları gönderilen defterler hangi yevmiye maddesinde kaldılarsa, yeni defterlerinizde de müteselsil olarak kaldığı yerden devam ettirilmelidir. Bu hususa da dikkat ediniz. Önemli olan hangi yazılımı kullandığınız değil, bir hesap dönemi içerisinde, şube veya merkez defterlerinin kendi içinde müteseselsilliklerini korumasıdır.

Döviz Büfeleri tarafından günlük Döviz Alım Satımlarından kaynaklanan Döviz Alım ve Satım Belgelerinin E-Deftere işlenmesi sırasında Hangi Belge Türü Seçilmelidir? Diğer Seçmek uygun mudur?
Bu döviz Alım-Satım Belgelerinin Günlük İcmal yapılarak 1 kayıt olarak işlenmesinde sakınca var mıdır?


Döviz Alım - Satım belgeleri belge tipi "other" belge açıklaması "Döviz Alım - Satım Belgesi" yazarak tarih ve numara da yazarak kayıt edebilirsiniz. Bu belgelerin her birinin ayrı yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekmektedir.

Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlemlerin bazıları belgeye bağlı olmayabilir. Belgeye bağlı olmayan işlemlerde belge tipi alanı kullanılmaz. Bu işlemler amortisman kaydı, değerleme işlemleri v.b.

Ancak belgeye bağlı olmayan işlemler çok az sayıdadır. Yani muhasebe kayıtlarının büyük çoğunluğu belgeye dayalıdır.

Mağazalarımızdan yapılan satışlarda yazar kasa fişleri düzenlenmektedir. Online yazılım aracılığı ile her bir yazar kasa fişi için kayıt oluşturulmaktadır. Yani firmamız z raporundan toplu kayıt atmamaktadır. Yazar kasa fişlerinin tek tek muhasebeleşiyor olmasının e-defter açısından bir sakıncası var mı? Belge tiplerinde yazar kasa fişi geçmemektedir, bu durumda bu fişler "diğer" kapsamında olup açıklaması yazar kasa fişi mi olacaktır?

Yazar kasa fişleri e-Defter uygulamasında belge tipi "other" belge açıklaması "yazar kasa fişi" yazılıp tarih ve numara yazılarak kayıt edilir.

Berat oluşturulup onaylandıktan sonra bir hata fark ettik. Şubat ayına ait olan bir fatura yanlışlıkla Ocak ayına kaydedilmiş. Bu hatayı düzeltmek için gerekli adımları okudum fakat posta gönderildikten sonra izlenmesi gereken yollar hakkında bir açıklama bulamadım. Posta gönderildikten sonra cevap beklememiz mi gerekiyor yoksa hemen düzeltme vermeli miyiz?

Defterlerin oluşturulup imzalanması için son tarih olan 29 Mayıs 2015 tarihinden önce mutlaka işlem yapılır.

Ocak/2015 donemi e defterleri zamanında gönderdik, şubat - mart - nisan / 2015 donemi çalışmalarımızı tamamladık, e defter gönderme işlemlerini yaparken bir husus tespit ettik. Yevmiye defterinde ocak döneminden devreden kümülatif toplamları şubat/2015 defterinde devir olarak göstermemekte, aynı şekilde büyük defterde de göstermiyor. Mevzuatta ve teknik kılavuzlarda devirlerin gösterilmeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almıyor.

e-Defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibariyle oluşturulur. Aylık oluşturulan defterlerin devir bakiyeleri sonraki dönemlere aktarılmıyor.

İthalat evraklarını dekont olarak girmekteyiz, mevcut ithalatın bütün evraklarının aynı dekontun içinde yer alması mevzuat açısından sorun teşkil eder mi?
Her belge ayrı girilecekse ithalat evraklarını (Gümrük-Nakliye-Ürün Bedeli....) ayırmamız gerekecek mi?


İthalat işlemlerinde firma adına gümrük işlemlerine yapan gümrük müşaviri bütün ödemeleri yapıyor. Ancak bütün giderlere ait belgeler firma adına düzenleniyor. Daha sonra gümrük müşaviri yaptığı ödemeler istinaden dekont ile firmaya ödeme çıkarıyor.
e-Defter açısından bakıldığında firmaya düzenlenen her belgenin ayrı yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekiyor. Bu kayıtlar sonucunda alacak çalışan hesap gümrük müşavirinin dekontuna yapılan ödeme ile kapatılabilir. Bu yevmiye maddesinin belge tipi other belge açıklaması dekont yazılarak kayıt yapılır.

Yevmiye maddesi hesap dönemi başında 1 den başlar ve hesap dönemi sonuna kadar müteselsil artarak devam eder. Siz normal hesap dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) kullanıyorsanız Ocak ayı son yevmiye maddeniz 3200 ise şubat ayı ilk yevmiye maddesi 3201 olmalıdır.

Şubat ayı beratlarınızda "tekil no" alanı hatalı. Tekil numara hesap dönemi içinde 1 den başlar hesap dönemi sonuna kadar müteselsil artarak devam eder. Ocak 2015 dönemi defter ve beratlarınızda tekil numaranın müteselsil kısmı 1 iken şubat ayının defter ve beratlarında 1 olamaz. En son yüklenen beratın tekil numarası 1 artarak (hesap dönemi içerisinde) yüklenmelidir. Bu hata çok açık. Kullandığınız uyumlu yazılımın bu hatayı düzeltmesi gerekmektedir.

e-Defter uygulamasında her bir belge ayrı yevmiye maddesinde kaydedilmesi gerekir. Sorduğunuz kayıtta kaç tane belge varsa o kadar yevmiye maddesinde kayıt yapınız.

Ocak ayına ait e-defter oluşturup merkeze gönderildi. Berat başarılı bir şekilde alındı. Fakat mizan ile yevmiye kayıtlarımızdaki dip toplamların tutmadığını fark ettik. Bununla ilgili düzeltme kaydı nasıl oluşturacağız. İptalini mi isteyeceğiz yoksa dilekçe ile sadece hatalı olan kayıtlarımı bildireceğiz? Ocak ayına ait olduğu için bu durumun yine süresi 29.05.2015 midir?

Kontrollerin mutlaka berat gönderilmeden önce yapılması gerekmektedir. Elektronik defter yevmiye ve kebir Beratlarının silinmesi ile ilgili dilekçe göndermeniz gerekmektedir. Ancak yevmiye ve kebir beratlarında almış olduğunuz hatanın ayrıntılarını dilekçenizde belirtmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla alınan hata eğer teknik bir hata ise yazılım uyumluluk firmasıyla irtibata geçit ayrıntılı rapor almanız gerekmektedir. Eğer muhasebesel işlemlerinizden kaynaklanıyorsa bunu ayrıntılı olarak dilekçenizde belirtmelisiniz. Dilekçenizde aşağıdaki bilgilere yer vermelisiniz.
    - Vergi kimlik no,
     - Yazılım uyumluluk firmasının tam adı,
     - Hata muhasebesel işlemlerden veya almış olduğunuz yazılım uyumluluk programından kaynaklanıyorsa(burada firmadan ayrıntılı rapor almanız gerekmektedir) dilekçenizde ayrıntılarını belirtmelisiniz,

Son olarak hangi ayın beratları Silinmesi isteniyorsa net olarak Dilekçede belirtilmelidir. (Ör: Ocak 2015 ayına ait yevmiye ve kebir Beratlarının silinmesini talep ediyoruz)

Ay bazında Beratlar silindiğinden ay İçindeki sadece bir parçanın silinmesi işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca yevmiye ve kebir beratları beraber silinmektedir.

Dilekçenizi yukardaki bilgilere göre güncelledikten sonra Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine gönderiniz.

Örneğin 01.02.2015 tarihli kaydımızı;
770 havale provizyon gideri 10,00
770 hesap işletim ücreti gid 10,00
102 A Bankası hs 20,00
şeklinde kayıt girmede sorun oluyor mu yoksa tek tek havale masrafını ayrı hesap işletim ücretini ayrı mı girmek lazımdır?


Bankaya ait işlemlerde muhasebe kaydına esas belge dekont olmaktadır. Dekontların e-Defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması “dekont” olarak kaydı yapılır ve dekontun numara ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak dekont üzerinde belge numarası-tarihi yok ise, kullanılan muhasebe programının söz konusu işleme vermiş olduğu tarih ve numara, belge numarası ve tarihi olarak yazılabilir.
Eğer bankaya ait işlemler dekont bazında tek tek muhasebeleştirilemiyorsa, bu banka işlemleri günlük olarak, banka banka ayrıştırmak koşuluyla, her bir bankadan yapılan işlemler birer muhasebe fişinde işlenebilir. e-Defterde bu kayda esas belge olarak muhasebe fişi gösterilebilir. Bu muhasebe fişi e-defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Muhasebe Fişi” olarak kaydı yapılır ve fişin numarası ve tarihi girilir.
 

Mersin Serbest Bölgesinde yerleşik bir firmayız. VUK 348.Genel tebliğe göre. Serbest bölgelerde faaliyet gösterenler yabancı para cinsi ile (USD,EUR vb.) kayıtlarını tutabiliyordu. Firmamız olarak 2012-2013-2014 yıllarında kağıt defterlerimizi USD olarak tutmuştuk. Şu anda E-Deftere geçtiğimiz için yine USD cinsinden defter tutabilmemiz mümkün müdür?

Uyumlu yazılım firması ile görüşerek defterlerinizi izniniz olması halinde yabancı para cinsinden tutabilirsiniz.

Elektronik defter yevmiye ve kebir Beratlarının silinmesi ile ilgili dilekçe göndermeniz gerekmektedir. Ancak yevmiye ve kebir beratlarında almış olduğunuz hatanın ayrıntılarını dilekçenizde belirtmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla alınan hata eğer teknik bir hata ise yazılım uyumluluk firmasıyla irtibata geçit ayrıntılı rapor almanız gerekmektedir. Eğer hata muhasebe işlemlerinizden kaynaklanıyorsa bunu ayrıntılı olarak dilekçenizde belirtmelisiniz. Dilekçenizde olması gereken bilgiler maddeler halinde aşağıdadır:
     - Vergi kimlik no
     - Yazılım uyumluluk firmasının tam adı
     - Hata muhasebe işlemlerden veya almış olduğunuz yazılım uyumluluk programından kaynaklanıyorsa(burada firmadan ayrıntılı rapor almanız gerekmektedir) dilekçenizde ayrıntılarını belirtmelisiniz
     - Son olarak hangi ayın beratları Silinmesi isteniyorsa net olarak Dilekçede belirtilmelidir. (Ör: Ocak 2015 ayına ait yevmiye ve kebir Beratlarının silinmesini talep ediyoruz)

Beratlar Ay bazında silindiğinden ay içindeki sadece bir parçanın silinmesi işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca yevmiye ve kebir beratları beraber silinmektedir.

Dilekçenizi yukardaki bilgilere göre güncelledikten sonra Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine gönderiniz.

Özel Hesap Dönemine tabi mükellefiz. Ocak ayı defter yüklemelerini yaparken,
Sistem yüklenilen ayı 2015/2 olarak isimlendiriyor, yüklenilen ayı 2015/1 olarak değiştiremiyoruz ve sisteme yükleme yapamıyoruz. Sorun nedir?


Hesap dönemi ne olursa olsun dosya isimlendirmede yıl ay bilgisinde takvim yılı esas alınır. Kullanılan uyumlu yazılım firması ile sorunun çözümlenmesi gerekir.

Ocak 2015 e-defteri oluşturup, entegratör üzerinden GİB'e gönderdik. Şubat ayı e-defter ay sonu kapanışlarını yaparken 01 Ocak 2015-28 Şubat 2015 (kümülatif) arası hesapları mı çalışmalıyız yoksa 01 Şubat 2015-28 Şubat 2015 (cari) arası hesapları mı çalışmalıyız?

e-Defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibariyle oluşturulur. Aylık dönemlerde oluşturulan defterlerde ilgili ayın ilk günü ile son günü (ilk gün, son gün dahil) arasındaki kayıtlar yer almalıdır.
 

Elektronik defter yevmiye ve kebir Beratlarının silinmesi ile ilgili gönderilecek dilekçelerde, yevmiye ve kebir beratları için oluşan hatanın ayrıntılarının belirtmesi gerekmektedir. Dolayısıyla alınan hata eğer teknik bir hata ise yazılım uyumluluk firmasıyla irtibata geçit ayrıntılı rapor alınması gerekmektedir. Eğer muhasebe işlemlerinden kaynaklanıyorsa bunu ayrıntılı olarak dilekçede belirtilmelidir.

Şirketimiz yaptığı ödemelerde banka çekini yoğun olarak kullanmaktadır. Bu çeklerin banka hesabımızdan yapılan ödemeleri banka bazında toplu olarak işleyip referans belge olarak çek bordrosunu yazılabilir miyiz?

Örneğin bir banka hesabımızdan gün içinde 100 adet çek ödemesi yapıldı ise bunların hepsini bir bordroda toplayıp tek hareket olarak hem banka hem de borç çekleri hesabına kayıt edebilir miyiz?


e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge tiplerinde olduğu gibi, her bir çek belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak çek bordrosuyla da kaydı mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar üzerinden, aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla çek aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir. Ayrıca muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Çek bordrosu” olarak kaydı yapılır ve bu çek bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu çek bordrosunda matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir bordro için müteselsil bir numara verilmeli ve bordronun oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Her bir çek bordrosunda, çeklerin detayları yer almak zorundadır. Bu çek bordrosu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur.

Bir fatura için bir yevmiye fişi oluşturulup basıldığında, senede 5000 fatura düzenleyen bir firma sadece bu faturalar için 5000 sayfa sürekli form veya A4 basım yapmalı. Bu durum ciddi kâğıt ve yer israfına yol açmayacak mı?

e-defter uygulamasında her bir belgenin ayrı yevmiye maddelerinde kaydedilmesi esastır. Buradaki kural sadece defter üzerinde uygulanması gereken bir kuraldır. Muhasebeleştirme sürecinde belgeler için oluşturulan muhasebe fişleri için zorlayıcı bir kuralımız bulunmamaktadır. Her belge için ayrı muhasebe fişi oluşturulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yani bir günde yapılmış olan alış ya da satış faturalarınızı bir muhasebe fişine bağlayıp daha sonra bu muhasebe fişinin altında yer alan belgeleri ayrı yevmiye maddelerinde kaydedilebilir. Her belge için ayrı muhasebe fişi oluşturulması kullandığınız muhasebe programının işleyişinden kaynaklıdır. Muhasebe programı üreticisine başvurup gerekli güncellemeleri isteyebilirsiniz.

e-Defter XBRL-GL Yevmiye Defteri Kılavuzu'nda "documentType" alanı için "Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin türünü gösteren elemandır" açıklaması bulunuyor.
Bir firmanın banka hesabına firmanın müşterisi tarafından yapılan, firmanın müşteriye kesmiş olduğu bir faturanın karşılığı olan bir ödeme işlemi e-deftere yansıtılırken belge tipi/tarihi/numarası olarak ilgili olduğu faturanın mı bilgileri girilmelidir, yoksa banka dekontuna ait bilgiler mi girilmeli?


Bir firmanın banka hesabına firmanın müşterisi tarafından yapılan, firmanın müşteriye kesmiş olduğu bir faturanın karşılığı olan bir ödeme işlemi e-deftere yansıtılırken bu muhasebe kaydına esas teşkil eden belge dekont olduğu için belge türü "other" belge açıklaması "dekont" yazarak dekont tarih ve numarası ile kayıt edebilirsiniz.

Müşteriden 20 adet çek aldık, bunları bir çek giriş işlemi ile yapıyoruz. ve cari hesabına tek satır olarak geçiyor. 20 adet çekin toplamı ve bu çeklerin ortalama vadesi ve çeki girdiğimiz bordro numarası ile kaydediyoruz. Biz bu belgenin numarasını bordro numarası olarak kullanabilir miyiz? Çek girdiğimiz bordronun numarasını veya hatta, çek aldığımızda bir tahsilat makbuzu kesip veriyoruz müşteriye , satıcıda bize aynı şekilde verdiğimiz çekler için, bu çek tahsilat makbuzunun numarasını yazdırsak deftere uygun mudur?

Birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma imzalayıp kaşeleyip saklamak kaydıyla belge türü "other" yazılarak belge açıklaması "Çek Bordrosu" yazılarak tarih ve numara yazarak kayıt edebilirsiniz.

e-Defter'de Makbuz "receipt" Belge türü ile belirtilmektedir. Bu durumda yapılan her tahsilatın ayrı bir madde ile belirtilmesi gerekmektedir.
Bunun yerine;
    a) Tek Maddede başlıkta Belge Türü: Diğer (other) belirtilir
    b) 'other' için açıklama olarak "Tahsilat Bordrosu" belirtilir
    c) Belge No kısmına bir Tahsilat Bordro numarası yazılır
    d) Detayda ise yapılan her tahsilata ait Cari Hesap Muhasebe kodu ile açıklamada "Makbuz: 123" şeklinde makbuz no belirtilir
Şeklindeki bir düzenek kabul edilir mi?

Eğer kabul edilecek ise Belge Türü kuralına uyulmadığı için anılan Bordronun yazdırılıp işletme tarafından onaylanması ve saklanması gerekecek mi?


26/02/2015 tarihinde http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamaKilavuzu.pdf [^] linkinde yayımlanan kılavuzda verilerin e-deftere aktarılacağına ilişkin bilgi verilmiştir.

e-Defter Uygulaması XBRL GL Yevmiye Defteri 1.3 kılavuzunda yer alan "3.4 entry comment" ve "3.10.13 detail comment" kısımlarının doldurulması zorunlu mudur? Yani yevmiye kaydına ilişkin açıklama yapmak mecburi midir?

Elektronik defter projesinde muhasebe usul ve esasların nasıl yapılacağı belirlenmemektedir. Sadece teknik olarak verilerin belli bir düzende ve önceden tanımlanmış biçimlerde oluşturulmasını amaçlayan kurallar seti belirlenmektedir. Bilindiği üzere muhasebe kayıt açıklaması (entrycomment) yevmiye maddesine ilişkin açıklamadır. Satır açıklaması (detailcomment) ise yevmiyedeki her bir satır için açıklama alanı olarak kullanılmaktadır. Entrycomment alanı yevmiye defterlerinde görüntülenmekte, Detailcomment alanı Büyük Defterlerde görüntülenmektedir. Elektronik defterleriniz de kayıt açıklaması yapmamanız durumunda, bu alana Gelir İdaresinin vermiş olduğu şema kuralları kapsamında otomatik olarak muhasebe fiş numarasının bilgisi aktarılır. Türk Ticaret Kanununa göre kayıtlarınızın net ve anlaşılır olması sorumluluğu e-Defter kullanıcılarına aittir. Bu nedenle açıklama yapmakta yarar var.

Farklı banka ekstresinde, aynı tarihte olan, birden fazla banka masrafını, ayrıntılı hareketleri görünecek şekilde, bir(tek) yevmiye madde numarasıyla muhasebe kayıtlarına alabilir miyim?

Eğer bankaya ait işlemler dekont bazında tek tek muhasebeleştirilemiyorsa, bu banka işlemleri günlük olarak, banka adına göre ayrıştırmak koşuluyla, her bir bankadan yapılan işlemler birer muhasebe fişinde işlenebilir. e-Defterde bu kayda esas belge olarak muhasebe fişi gösterilebilir. Bu muhasebe fişi e-defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Muhasebe Fişi” olarak kaydı yapılır ve fişin numarası ve tarihi girilir."

Her faturanın ayrı kaydedilmesi gerekir.

Elektronik defter projesinde muhasebeye istinaden usul ve esasların nasıl yapılacağı belirlenmemektedir. Sadece teknik olarak verilerin belli bir düzende ve önceden tanımlanmış biçimlerde oluşturulmasını amaçlayan kurallar seti belirlenmektedir. Bu kurallar belge bilgisinin, ödeme bilgisinin vb. alanların belirlenen XBRL standardında nasıl kullanılacağını anlatan kılavuzlarla sizlere ulaştırılmaktadır. Dolayısıyla faturalarınız ve ödemelerine ilişkin aldığınız makbuzların kayıt esaslarını elektronik defterde uygulamalısınız. Bu kayıtları yaparken belgelere ilişkin numara, tarih ve ödeme/tahsilat yapıldığında da bu bilginin verilmesi gereklidir.